• <sub id="MFn"><listing id="MFn"></listing></sub>

   <sub id="MFn"></sub>

    1. Legioná? Jaroslav Janda nám p?ináší svědectví o hrdinství i ka?dodenním ?ivotě rakouského vojáka, vále?ného zajatce a později legioná?e v období 1. světové války.

     Díky jeho bezmála 150stránkovému deníku Moje vzpomínky na světovou válku, který si zde m??ete stáhnout jako pdf nebo e-knihu, o?ívá svědectví, které nám p?i p?íle?itosti 100. výro?í 1. světové války p?ipomene její okolnosti i aktéry.

     P?e?těte si kompletní verzi deníku, zkrácený ?lánek s výběrem toho nejzajímavějšího, pou?te se o srbské frontě, prohlédněte si unikátní fotogalerii, a co vám nebude jasné, osvětlí slovník s vysvětlivkami a komentá?i.

     Chcete něco doplnit nebo máte vlastní poznatky o 1. světové válce?
     Napište nám na info@ nebo diskutujte na facebooku.

     Vzpomínky Jaroslava Jandy na světovou válku 1914–1918

     (zkrácený ?lánek 12 stran)

     M?j děde?ek Jaroslav Janda (1.1.1884 - 24.9.1969) pobyl na vojně mnoho let. V aktivu skoro ?ty?i roky v letech 1905 - 1908, kdy mu vojnu prodlou?il císa? pán z d?vodu anexe Bosny a Hercegoviny Rakouskem-Uherskem. Potom dalších témě? pět let strávil v 1. světové válce. V databázi legioná?? Vojenského historického ústavu je veden jako ?eta? 11. zdravotního oddílu.

     Jako rakousko-uherský voják  byl odvelen na srbskou frontu a byl zajat po dobytí Valjeva srbskou armádou v prosinci 1914. V roce následujícím absolvoval onu strašlivou zajateckou anabázi ze Srbska p?es Albánii a? do tehdejší Valony (Vlorè), cestu lodí na Asinaru a pobyt ve zdejším zajateckém tábo?e a poté cestu do Francie a pobyt v několika tamějších táborech. Do sboru ?eských dobrovolník? legioná?? vstoupil ještě p?ed jeho oficiálním povolením podáním ?ádosti 4. 10. 1917 v tábo?e v Carpentras, od 12. b?ezna 1918 byl ve výcviku, poté p?esunut na frontu, ú?astnil se boj? u Vouziers a Terronu. ?ást výcviku absolvoval jako vojín u 21. pěšího pluku,  poté byl p?e?azen k 22. pěšímu pluku. Demobilizován byl 10. května 1919. Vrátil se ke svému ob?anskému povolání v Planografii v Krakovské ulici na Novém Městě v Praze, zásah? legií na obranu mladé republiky v roce 1919 se ji? neú?astnil.

     V pr?běhu zajetí si Jaroslav Janda vedl podrobné deníkové zápisky s uvedením dat a zejména s podrobným ?asovým popisem pochodu zajatc? p?es Albánii do p?ístavu Vlorè. Ty se mu však v době jeho p?sobení na frontě ve Francii ztratily. V roce 1934 dostal darem dva prázdné vázané sešity, vrátil se tedy k myšlence své zá?itky popsat a 1. listopadu tého? roku se dal do práce. Pamě? ji? mohla tehdy padesátiletého mu?e trochu šálit, zd?razňoval však, ?e p?es mo?né drobné nep?esnosti v uváděných datech jednotlivých událostí bude psát jen o tom, co skute?ně pro?il. Zápisky dokon?il po dvou měsících práce na Silvestra tého? roku. V b?eznu 1962 ve věku ji? více ne? 78 let paměti znovu pro?etl, s úrovní vlastního literárního zpracování projevil velkou nespokojenost, ale p?es několik poznámek a dodatk? (nap?. za?azení úryvk? z knihy francouzského spisovatele H. Barbusse „Oheň“) ji? podstatné změny patrně z d?vodu zhoršující se paměti neprovedl.

     V ?ervenci 2014 uplyne sto let od vypuknutí 1. světové války, ale ji? 1. ledna 2014 vzpomene naše rodina 130. výro?í narození našeho dědy. Proto jsem se rozhodla děde?kovy zápisky opublikovat v elektronické podobě; jejich vydáním bych chtěla splatit dědovi dluh za jeho lásku a obětavost v době mého raného dětství. Ní?e uvádím výňatky.

      

     Mobilizace a cesta na frontu

     V neděli 26. ?ervence 1914 byla vyhlášena ?áste?ná mobilizace. Do 24 hodin se měli všichni p?íslušníci vojenských těles uvedených na plakátech vylepovaných na ve?ejných místech hlásiti u svých útvar?. M?j oddíl však nikde uveden nebyl, asi v souvislosti s tím, ?e z Prahy je do Mostaru v Hercegovině, kam jsem pat?il, dosti daleko. A? v úterý ráno 28. ?ervence jsem se tedy šel hlásiti na vojenské velitelství na Karlovo náměstí na Novém Městě. Upozorňoval jsem, ?e pat?ím do Mostaru k saniterák?m. Šikovatel ve slu?bě mi odebral vojenskou kní?ku, odešel do kancelá?e, za chvíli vyšel a prý, abych u? tam z?stal. Ven u? mě strá?e nechtěly pustit, t?eba?e jsem prohlásil, ?e se musím na vojnu p?ipravit a rozlou?it se s domovem. Později jsem se ale p?ece jen dostal ven a za to u? jsem tam nevlezl, jen skrze plot jsem se vyptával známých, co jsem s nimi v aktivu slou?il, kam jsem p?idělen, a tak jsem to dělal p?es týden, dokud nás neoblékli do mundúru a nenastoupili jsme slu?bu v Albrechtských kasárnách na Smíchově. Mobilizace šla u našeho útvaru velice špatně, jako by to byla ji? p?edzvěst pozdějších potí?í a nesrovnalostí. Speditér, který nám měl p?ivézt ze skladiště vojenskou muntúru a výzbroj, ji celý týden vozil po Praze. Rozkazy se neustále měnily, ko?í se závozníkem a nákladem se ?ídili dle těchto rozporuplných p?íkaz? a z Karlova náměstí vezli vše do Albrechtských kasáren, do Karlína na Invalidovnu, poté na Vyšehrad a nakonec opět na Smíchov. Mezitím pilně v ?ervencovém vedru zavla?ovali svá hrdla a tak jim týden pěkně uplynul. Asi za 14 dn? po vypuknutí války si náš kadet Manda povšiml, ?e k jeho útvaru nepat?ím, ale p?i pra?ském sanitním oddílu R.S.t. 3/8 (ReserveSanitatsAbteilung Nro. 3/8  Korps) si mě p?ece jen ponechali.

     V noci ze 14. na 15. srpna jsem spal v kasárnách oble?en, měl jsem slu?bu jako „tagskaprál“. Ve t?i hodiny ráno byl vyhlášen „tagwach“ (budí?ek) a ji? ve ?ty?i jsme táhli o síle 12 sanitních oddíl? po 60 mu?ích st?edem Prahy na nádra?í císa?e Franze Josefa. Náš oddíl měl hornistu, kterému chyběly p?ední zuby a ani neuměl troubit, to mu však nebránilo, aby ve všech ulicích nevzbou?il spící obyvatele, kte?í udiveně vystrkovali hlavy z oken. Na nádra?í jsem se rozlou?il se sestrou Marií, asi dvě hodiny jsme tam ?ekali a dostali letáky s  písni?kami na cestu. První naše štace byla v Benešově, kde ?ty?em našim voják?m, tou?ícím se ještě osvě?it ?eským pivem, ujel vlak. Poté jsme dojeli do Vídně, a kdy? nás v noci p?etáhli na ji?ní nádra?í a jelo se dále k jihu, pochopili jsme, ?e jedeme na srbskou frontu.

      

     Na srbské frontě a v zajetí

     P?es Záh?eb, Sisak a Sávský Brod, Vinkovci,  Guňu na levém b?ehu Sávy a Br?ku na pravém, kde p?išel rozkaz „všechno ven“ a dostali jsme první „saniteráckou“ práci.  Vykládali jsme dlouhatánský vlak plný puše?né munice, prý tam bylo 16 milion? patron. Z vysokého náspu jsme nosili bedny do p?íkopu a do strouhy, ze strouhy zase nahoru na louku a tam jsme bedny  skládali do kubík?. Po ukon?ení práce jakýsi oficír prohlásil, ?e je vše špatně. A tak jsme to p?ekládali podle šň?ry do ?ad a do vodováhy a? do tmy. Byla to pak ohromná pyramida.

     V Br?ce jsme se usídlili v turecké škole a dostali k ošet?ení první raněné, jich? však denně mnohonásobně p?ibývalo. Všichni měli o?i „na vrch hlavy“, byli vyděšeni a vyprávěli s hr?zou o šrapnelech, o tom, jak Srbi umějí dob?e st?ílet. Vyfasovali jsme 30 voz? s koňmi, ko?í byli místní sedláci, mobilizovaní na po?átku války. Ti se zpo?átku domnívali, ?e byli povoláni k jednorázové práci, kdy? poznali, ?e s námi mají být natrvalo, dosti se jim to zajídalo. A tak se stalo, ?e starý táta vyst?ídal syna – hospodá?e, dítě tátu a postupně místo zdravých silných sedlák? ko?írovali naše povozy děti a starci. Náš oddíl  na po?átku války s bohatými zásobami slamník?, dek a lo?ního prádla, potravin a nádobí vyjel k frontě.  V době p?íprav p?echodu p?es ?eku Drinu, tvo?ící hranici mezi Bosnou a Srbskem, jsme dle rozkazu stavěli feldšpitál ze strom? a větví, ovšem jen proti slunci, ale nikoli proti dešti. Tenkrát nepršelo, a ?ádný na to nep?išel, ?e by mohlo.  První ranění byli srbští vojáci. Také jsme měli polní mši s kázáním, na ni? muselo všechno kolem lágrující a na útok se p?ipravující vojsko. Feldkurát Gabriel si to pak od pán? d?stojník? „vypil“, morálku mu?stva nijak nepozvedl. Kázal toti?, ?e se nalézáme ve velikém nebezpe?í, ka?dou chvíli m??e zaznít povel: Zachraň se, kdo m??eš, nep?ítel je tu!  

     Jako ?eta? jsem ?asto některý ?as i denně jezdil ke korpskomandu k „abfertigungu“ pro rozkazy, s hlášením, pro polní poštu atd. do vzdálenosti 15-20 km podle toho, kde jsme lágrovali. Jezdil jsem vozem podobným bry?ce bez pér, místo sedadla jsem měl jen otep sena.  K tomu zni?ené cesty, tak jsem v?dy p?ijel pozdě ve?er celý rozmlácen a rozt?esen. Jednou ve?er p?ijedu, a hned Macák na mě: „Po?kej, zugsfíro, ty budeš zav?enej, ukrad´ jsi oficír?m uherský salám!“ Myslel jsem, to bude nějaká legrace. Ale všichni mi vá?ně potvrdili, ?e v noci někdo ukradl d?stojník?m salám, podobný salámu mému, a ten byl ú?edně zabaven.  Druhý den jsem ho však dostal zpět, jen dvě kole?ka od?íznutá. Profesor Pelná?, náš léka?, si toti? všiml, ?e konec mého salámu je p?íliš suchý a starý. Odkrojili dvě kole?ka a zkoumali, zda za dvanáct hodin konec takto okorá. To se nestalo, a tak se p?esvěd?ili, ?e není jejich, nebo? z něho jedli ve?er p?edtím, ne? jim byl ukraden.

     Po krásných teplých dnech nastal v ?íjnu 1914 déš? a my neměli nic nad sebou.  Po prvním dešti stekl z našich plachet škrob a byly jak ?ešeta. Na poli u Suljin-Háruň se nacházela hlavní armádní zásobárna. Po navezení mouky za?ali peka?i v pojízdných pekárnách péci komisárek, ale déš? většinu pytl? mouky brzo úplně poni?il. Srbi naplnili lodní mlýny kamením a pustili je po rozvodněné Drině. Mlýny všechny našimi pionéry postavené pontonové a bárkové mosty pobo?ily a vše uplavalo. Pionér?m nez?stalo nic ne? prázdné podvozky. Nato Srbi zaúto?ili a v těch zmatcích na ústupu se mnoho lidí utopilo v ?ece.

     Ve Zvorníku jsme denně ošet?ovali několik stovek nově p?ivá?ených raněných. Nemocnici jsme z?ídili v kasárnách, ranění le?eli na podlaze ve všech barácích i kolem barák? venku. Kucha?i ve dne v noci va?ili, p?i tom si sami museli zabíjeti ?ivé voly, ostatní roznášeli jídlo, tě?ce raněné jsme snášeli z voz? atd. Já měl navíc za úkol shánět chleba od místních peka??. Pracovali jsme týden ve dne v noci. P?icházely rozkazy posílat naše lidi do fronty sbírat raněné. Trény s raněnými stály pak ve velikém lijáku na dvo?e, lehce raněné jsme vynášeli z baráku na déš? a tě?ce raněné se sna?ili umístit vevnit?. Jakmile se nám poda?ilo vše uspo?ádat, p?išel rozkaz k ústupu do Tuzly a poté do Sapny.

     Poté na po?átku listopadu rakouská armáda zaúto?ila, p?ekro?ila Drinu a my jsme se po mnoha peripetiích se zapadlými vozy usadili v Kamenici v soudní budově. V celém měste?ku ve všech domech i skladištích samí ranění, asi p?ldruhého tisíce.  Mimo toho asi 600 zajatých Srb?, které jsme té? krmili a hlídali. Ranění byli do našeho p?íchodu úplně bez pomoci, rány si balili do list? ze soudních knih a protokol?, inkoust se jim vpil do ran, nedalo se to ni?ím o?istit. Z toho byly ?etné otravy krve, mnoho p?ípad? tetanu. Z po?átku tam byl jeden léka? (byl brzy odvelen jinam), s tím jsem chodil po domech a odebírali jsme nemocným mo? do prázdných dělových mosazných patron od šrapnel?. Zásoby jsme brzo vy?erpali, a tak se dělaly nájezdy do opuštěných vesnic a rekvíroval se dobytek, krávy i prasata, aby bylo co va?it. Pán?m d?stojník?m jsme naopak zrekvírovali bednu od ?erveného k?í?e s potravinami pro raněné, kterou ukrývali ve skladišti.

     20. listopadu jsem dostal rozkaz jet do 17 km vzdáleného Valjeva,  po vy?ízení zále?itostí na korpskomandu ?. 15 jsem měl nakoupit zásoby a p?ivézt poštu. Ty scény po cestě byly strašné, uvázlá auta, mrtvoly lidí v blátě le?ící, mezi nimi i jedna ?ena, mrtvoly mladých vodi?? osl? a koní, desítky zví?at. Jelo se p?es všechno, koni p?es krk jedním kolem, ?ádný to neporu?il odklidit. V?bec trény a jejich d?stojníci, ti prohrávali válku svou nedbalostí a hloupostí.  Srbové na ústupu za sebou ni?ili telegrafní ty?e a dráty se válely po silnici. Takový etapový trén (měl a? 150 voz?, vp?edu dva d?stojníky a ?eta?e a kaprála na koních) vjel do drát?, koně se do nich zapletli, celý trén z?stal stát. ?idi? vozu slezl, koně vypletl, p?ejel, ale drát z?stal na silnici. Nezapletl-li se druhý, jistě to byl bu? t?etí ?i ?tvrtý pár koní; a pak se procedura opakovala. Tak to šlo dob?e celý měsíc a „osvícené“ d?stojníky od trénu ani nenapadlo, ?e by ten drát prostě mohli dát z cesty odstranit.

     Do Valjeva jsme se na p?íkaz korpskomanda p?estěhovali na Mikuláše a doufali jsme, ?e po opravě úzkokolejky do Mladenovace a dráhy do Bělehradu budeme moci posílat raněné do Rakouska, a do Srbska budou p?icházet zásoby a munice. Kdy? jsem dle rozkazu dovedl feláka Glovackiho ke korpskomandu, aby nás ohlásil, k našemu p?ekvapení se ji? šikovalo na ulici témě? p?ipraveno k odchodu. Stála tam kavalerie co ochrana, dále všechny kancelá?e v bednách a na koních, a všechen personál, kterého bylo hojně, generálové, štábní oficí?i atd. Dráty od telefon? ust?íhané, u? jsem za?al vě?it, ?e zase pobě?íme. Ale náš abteilung byl ur?en z?stat u raněných, ve městě jsme za?ili dělost?eleckou bitvu a upadli do srbského zajetí. P?edtím jsme se po útěku ma?arských saniterák? museli ujmout špitálu v budově místního gymnasia, 30 našich lidí na 3 000 raněných v nemocnici, v domech, školách a hotelích.

     Ranění nebyli dlouho p?evazováni, v obvazech plno vší, někte?í měli u? otravu. Dr. Milota a dr. Schwarz pracovali od ?asného rána dlouho do noci pouze na amputacích.  Kadeta Mandu jsme p?ivezli nemocného, měl skvrnitý tyfus. První z našeho oddílu také zem?el, šli jsme mu na poh?eb všichni, ve dvojstupu se šavlemi.  Na hrob jsme mu dali k?í?, byl pochován v rakvi a sám. Ve sklepě gymnasia stále p?ibývalo mrtvol. Nakládali jsme je na v?z vojenské lékárny a p?evá?eli na h?bitov, kde byly ukládány do šachet po 25. Naše poh?bívání vypadalo však nejslušněji, h??e byli poh?bíváni z jiných nemocnic, vezeni na malých srbských mizerných vozech, po cestě spadla hlava nebo noha a brousila se o kolo. Od rána do ve?era se jezdilo a dlouho jsme nesta?ili mrtvé odvá?et, zvláště kdy? naplno vypukly epidemie.

     15. ledna 1915 jsem cítil, ?e mnou lomcuje zimnice, mě?ím si teplotu a mám 39.2 hore?ky. Mnozí z našich u? le?eli nemocní, do té doby zem?eli t?i, tak jsem si ?ekl, snad také p?jdeš do neznáma. Chtěl jsem, aby po mně zbyla fotografie, dal jsem se tedy vyfotografovat. Zaplatil jsem p?edem, ?e si pro obrázky pošlu. Napsal jsem adresy dom? bratrovi a sestrám a po?ádal jsem kamarády, aby mně vyzvedli fota a poslali je na p?íslušné adresy. Pak jsem ulehl. Tu noc jsem měl jistě p?es 40 stupň? hore?ky, ve všech kostech bolest, jako bych v nich měl ?havé olovo, a pak jsem nic o sobě nevěděl. Proti hore?ce mi dávali ledové obklady, blouznil jsem, slyšel ot?esy země, chvějící se pod tíhou na frontu ta?ených dalekonosných srbských děl. Po dvou týdnech jsem se za?al uzdravovat, zatímco jiní kolem mě m?eli. Mezi nimi m?j dobrý kamarád Josef Falout.

     Pak p?icházely dopisy na vojáky, kte?í však u? zem?eli. P?íbuzní doma nemohli o svém blízkém nic zvědět, psali adresu na nás všechny zajatce: Vále?ní zajatci ve Valjevu. Prosili nás, abychom jim napsali pravdu, aby alespoň věděli jistě, kde zem?el. Posílal jsem pak mnoho lístk? na všechny strany se všemi daty zanesenými v úmrtní knize. P?íbuzní zprávám nechtěli vě?it a znovu mi psali o další podrobnosti.

     V zá?í 1915 jsem za?al pracovat v šesté reservní nemocnici, srbský pan doktor v hodnosti majora si dal zap?áhnout ko?ár a osobně si mě vy?ádal na zajateckém komandu. Na chvíli jsem byl zase ?lověkem. Spal jsem na vlastní posteli, ?istě ustlané, v pěkném pokojíku, dostal ?isté vy?ehlené prádlo a bílý pláš?, vykoupal jsem se v lázni, a dostával jsem denně ¼ litru dobrého ?erveného vína. Mimo to jsem si zvykl píti slivovici, ?ekli mi, ?e mi to pom??e od pr?jmu, kterým jsem trpěl po celou válku. Měl jsem dozor nad 20 rakouskými ošet?ovateli raněných, nemocní a ranění byli Srbové, poskytována byla dobrá strava a velice dobré ošet?ení léka?ské.

      

     Anabáze z Valjeva do Valony

     Po útoku Bulharska na Srbsko nastala zlá doba pro naše „hostitele“ a pro nás hrozná cesta Srbskem a poté Albánií. My z nemocnic jsme vyrazili 19. ?íjna. P?es ?a?ak, Trstenik a Kruševac do Prištiny se ještě dob?e šlo v útvarech, měli jsme trochu peněz a ob?as jsme i něco jídla fasovali. V pozdějším ?ase hladem a nemocí vy?erpán ?asto jsem z?stal sám, a? druhý ?i t?etí den se s našimi zase shledal. Všechny cesty byly do nedohledna zaplaveny zajatci, kterých se po?ítalo 65 000, dále šlo 60 000 srbských rekrut? a několik tisíc ?ák? d?stojnické školy srbské. Na ústupu jsme viděli st?ílet srbské dělost?electvo, zatím, co jedna baterie st?ílela, druhá nás p?edjela, zaujala nové posice a pak druhá zas ustupovala na nové místo odporu. Pozoroval jsem srbské dělost?elce, byli úplně klidni p?i tom, ?ádný strach neb panika. Výborná organisace.

     P?es Kosovo pole a Mitrovici jsme se dostali do Bicany a stezkou pro osly stoupali do hor. Vysoko v horách foukal silný vítr, poletovaly vlo?ky sněhu a nikde nebylo místa rovného, kde bychom se mohli p?i spaní polo?it bez obavy, ?e se někam nez?ítíme do propasti. Šlo se nám h?? a h?? do vysokých kopc? a zase hluboko do propastí, denně jsme se brodili p?es potoky, někdy ani oheň jsme neměli, a kdy? ano, va?ili jsme si jen ?aj z ostru?in. Za?alo silně mrznout a lidé padali, aby u? nikdy nepovstali.

     Po p?íchodu do Malé Debry jsem prodal Faloutovy hodinky, ale za papírové peníze mi nikdo nechtěl jídlo prodat. V měste?ku Struga na b?ehu Ohridského jezera se mi poda?ilo vyměnit s mladou dívkou poslední kousek mýdla za veliký krajíc chleba. Za celou válku jsem takový nikde v Srbsku neviděl! Pravý ?itný chleba, veliký krajíc z velikého selského bochníku, jako by ho ukrojila naše ?eská „pajmáma“. Zašel jsem k jezeru za boudu a tam jsem celý krajíc snědl. P?ed tím jsem byl blízek zoufalství, ten krajíc mi ?íkal: doufej, dějí se i nemo?nosti, nezahyneš! Te? s lepší náladou a novou nadějí do budoucnosti jsem vykro?il do města. A tam se mi poda?ilo za papírový desetidinár nakoupit ?ty?i veliké nasolené ryby!

     Na h?ebenech hor bylo u? 75 cm sněhu a dále hustě sně?ilo. S povolením srbského podporu?íka a zákazem rozdělávat oheň  jsme z?stali dvě noci v jakémsi chlévě. Ve dne, kdy? jsem musel ven, byl jsem úplně oslepen od sněhu. T?etí den jsme mohli jíti dál, já se s bolavýma o?ima díval na nohy ?lověku, který šel p?ede mnou, abych viděl, kam mám šlápnout. Hned po ránu jsme se museli brodit vodou. Ihned nám to na nohách mrzlo. Kouskem zašpi?atělého d?eva jsem si vyš?uchoval z rozpadlých bot sníh, který se mi tam nacpal a utvrdl tak, ?e jsem nemohl jíti. Cestou jsme viděli zmrzlé a polozmrzlé le?et na zemi. P?es nebezpe?ná místa mě p?eváděl Rubáš, abych se nez?ítil do propasti. Všechno mi na zemi splývalo, neviděl jsem, kde mám stoupnout. Sestoupili jsme do údolí, poprvé za celou cestu do teplého kraje blízko mo?e u měste?ka Elbasánu. Prodali jsme poslední kusy šatstva za kousky zahradního turka, nava?ili guláš z koňské zdechliny. V noci však zase p?išel mráz. Po dalších peripetiích jsme se 6. prosince 1915 ocitli na lukách p?ed Tiranou, 8. prosince p?ed branami Dra?e.

     Tam jsem se po dvou měsících opět „uviděl“, kdy? jsem se u pot??ku myl. Jak jsem se nad vodu nahnul, viděl jsem ve vodě jako v zrcadle chlapa, a? jsem se ulekl. Oto?ím se, kdo za mnou stojí, byl jsem tam sám. Podívám se znovu, ale poznat jsem se nemohl. To tedy jsem byl já! Vzpomínal jsem, jak jsem litoval v duchu ty druhé, a odhadoval, jak asi daleko se ještě povle?ou, ne? padnou! Sám jsem se nikde neviděl, zrcátko jsem neměl, a te? jsem se náhodou spat?il, jak ještě daleko ubo?eji vypadám ne? ostatní!  Celých sedm neděl jsem se neholil, byl jsem zarostlý, hubený, na hlavě směšnou trosku ?epice – zkrátka dlouho jsem se prohlí?el, ne? jsem uvě?il, ?e jsem to skute?ně já!

     Vzhledem k ost?elování Dra?e rakouským lo?stvem byla naše karavana p?esměrována do Porty Valony (dnešní Vlore) a poslední z mnoha ?ek, kterou jsme na této cestě p?echázeli, byla Vojusa. Na pokyn italského ser?anta „avanti“, který ?ídil nalodění na prám a všiml si mého tou?ebného pohledu, jsem se dostal mimo po?adí 15. prosince s cizí ?etou na druhou stranu ?eky. Obstoupil nás oddíl bersagliér?, bodáky nasazené, široké klobouky s pe?ím, ouzké kalhoty, peleriny na ramenou, a u? nás vedli ve ?ty?stupu.

     Zcela jistě jsem si tím zachránil ?ivot. Ti, kte?í toho dne nebyli p?evezeni, hrozně zkusili. Po strašlivé pr?tr?i mra?en stoupla voda v ?ece o několik metr?, prám se utrhl a odplaval a ti za ?ekou, bylo jich několik tisíc, z?stali deset dní bez pomoci a bez jídla.

      

     „Pole ztracené“

     Po dvou dnech jsme se nalodili na italskou dopravní lo? Gordoba a vypluli z valoňského p?ístavu kolem Apeninského poloostrova na Asinaru. Ostrov měl jen malý p?ístav, kde se p?ed válkou nacházela malá karanténní stanice pro cestující z Asie a z Afriky. Vozili nás na bárkách, se?adili a pochodem vchod do lázní a desinfekce.  Oble?ení do vydesinfikovaných oděv? s vyfasovanou dekou jsme pochodovali asi p?l hodiny cesty od p?ístavu. Tam jsme byli rozděleni po pěti a ka?dá pětice dostala dohromady jeden stan. Ihned jsme je stavěli do ?ad na trávníku. Vál studený vítr od mo?e, celou noc jsme se klepali zimou.

     Po nějaké době jsme dostali nové mundúry a vystavěli v rovinaté ?ásti „Oslího ostrova“ nové tábory. Náš se jmenoval „Campo perdu“, ?esky „Pole ztracené“, a p?esná adresa pak zněla „Campo perdu, II. reparto, III. gruppo, Isola Asinara“.  V tomto tábo?e jsme snad na tom byli ještě nejlépe ze všech. To proto, ?e naše lo? po dva týdny pro nás t?ikrát denně va?ila, i víno jsme dostávali a tak jsme se zase trochu zrestaurovali. Našich mrtvých na choleru zem?elých bylo sice několik stovek, ale v jiných táborech se jednalo o tisíce zajatc?.  Byli to zejména ti, kte?í nejd?íve ?ekali na obnovení p?evozu p?es Vojusu a jedli všechno mo?né, ?áby, ještěrky, trávu i mrtvé kamarády. Doplazili se do Valony a divoce se vrhali na suchary, které jim Italové rozdávali. Na lo? se dostali ve zbědovaném stavu, jejich lodě neměly za?ízení na transporty ani neva?ily, jednou denně jim rozdali studené konservy a suchary. Proto všichni ji? na lodích po stovkách umírali a my jsme poté na b?ehu ostrova mrtvoly odnášeli a poh?bívali v šachtách.

     Na tuto adresu jsem také jako první obdr?el na svátek svatého Josefa 19. b?ezna 1916 peně?ní dopis od bratra na 49 lir. V tehdy nově z?ízené kantině jsem všem v našem stanu koupil chléb, sýr, salám, rybi?ky a víno a uspo?ádal pro ně hostinu. Po krásném jaru, kdy na Asina?e vykvetly tisíce květ?, p?išlo léto a na ostrově bylo k nesnesení. Veliké vedro, ?ádný stín, vítr s pískem, nedostatek vody, která se musela p?ivá?et ze Sardinie, to vše vedlo k tomu, ?e jsme tou?ebně ?ekali, kdy nás lodi za?nou p?evá?et do Francie.

      

     Ve francouzských táborech

     18. ?ervence jsme s naší nákladní lodí v doprovodu dvou torpédovek p?istáli v Toulonu. Nejprve jsme byli internováni v ji?ní Francii v tábo?e Scarpiagne, poté jsme byli děleni na skupiny a naše skupina o 120 zajatcích byla po r?zných peripetiích p?evezena do Biessardu asi 40 km od Le Havru, kde se nacházel německý zajatecký tábor. Do práce se jezdilo na parní?cích na velké zámo?ské lodě. Pracovalo se nep?etr?itě ve dne i v noci na osmihodinové směny, vylo?ovalo se uhlí, brikety, koks, papír, d?íví, obilí bu? na vagony, nebo na velké vle?né ?luny. Dělal jsem velitele pracovní ?ety a tlumo?níka a nau?il jsem se jezdit s lodním je?ábem. Jeden feldvébl Němec p?išel k mé partě a poslouchal moje lidi, jak ?esky a chorvatsky mluví mezi sebou p?i práci. On nerozuměl, tak se mě ptal: „Ti lidé mluví rakousky, ?e?“  Divil se tomu, kdy? slyšel, ?e rakouská ?e? neexistuje a kolika ?e?mi se v Rakousku vlastně mluví. Náš „spojenec“ toho nevěděl.

     Skoro denně jsme viděli p?ijí?dět velké námo?ní lodi s anglickými vojáky, jezdily a? do Rouenu, ?eka byla hluboká.  Jak uviděli německé zajatce,  pok?ikovali na ně  „nieder mit Kaiser!“ Němci zase na ně, Angli?ani se nahrnuli na palubě na stranu k nám, a? se lo? hodně naklonila. Angli?tí vojáci byli v?dy v novém mund?ru jak ze škatulky. Francouzi měli starý spravovaný mund?r. Na frontě a za frontou jsem později pozoroval, ?e Angli?ané jsou moc pyšní, nafoukaní, s nikým se nekamarádili.

     V polovině listopadu jsme byli nákladním zape?etěným vlakem p?evezeni k Pa?í?i a vypuštěni na nádra?í Susy-Bonneuil, odkud jsme šli pěšky k ?ece Marně, kde se stavěl vojenský p?ístav a na něj navazující ?eleznice. Tamější zajatecký tábor byl obsazen pouze Slovany, byli tam zejména Chorvati. Zde jsem pro?il románek v dopisech se Švýcarkou sle?nou Mínou, který se p?erušil v polovině ledna, kdy jsme byli náhle skupina 18 šikovatel? a ?eta?? odvezeni nejprve do Etampes asi 100 km ji?ně od Pa?í?e a poté do Orleansu. Poslední dopisy od Míny jsem obdr?el právě sem, pak u? jsem nic o ní nezvěděl, ani po válce, kdy? jsem psal jí i její matce do Švýcar. Posledním táborem, kde jsme my rakouští zajatci byli internováni spole?ně s Němci z ?íše a Bulhary, byl Carpentras asi 26 km severně od Avignonu.

     V našem baráku bylo asi 60 ?ech?, smýšlením rozdělených do t?í skupin. Já jsem pat?il do skupiny „revolu?ní“, která chtěla rozbití Rakouska-Uherska a pora?ení Německa. Druhá skupina si to p?ála také, ale ze strachu p?ed „Rakušáky“ ml?eli, jen mezi ?ty?ma o?ima nám dávali za pravdu, ale nahlas své mínění se báli pronášet. A? na ?eta?e Karla S., v civilu strá?níka z Plzně, ten chtěl ?eskou autonomii v rámci Rakouska. Pak tu byla skupina t?etí, ta chtěla jen vítězství Německa a Rakouska, z nich si po?ínal a? zu?ivě František P. Měli jsme mezi sebou neustálé slovní p?tky, p?i nich? jsme dostávali najevo, ?e a? bude konec války, ?e se dom? nebudeme smět vrátit, jinak ?e budeme viset.

     4. ?íjna jsme si p?e?etli v novinách „?eskoslovenská samostatnos?“, ?e u? se o to jedná, ?e nám bude povolena naše ?sl. armáda. A tak se nás ten den p?ihlásilo 10,  jako „na po?est“ svátku císa?e Fr. Josefa, do legií. P?ihlášky jsme psali ?esky a francouzsky a p?edali je do kancelá?e. Zajetí, stále mezi dráty a mezi stejnými obli?eji, a pak ty vě?né hádky p?sobily na nás neblaze. Rozhodli jsme se, ?e se p?ihlásíme dobrovolně na práci, na kácení lesa. Se dvěma Němci nás bylo celkem 22.  Ostatní Němci a také Ma?a?i nás prohlašovali za zrádce, ?e jdeme pomáhat Francouz?m, a? nemusíme. My si z toho ale jen tropili smích, měli jsme se dob?e, v lese jsme si va?ili, práce nebyla namáhavá, ?ádný nás nehonil. Denně jsme šli dvakráte p?es město, leccos zajímavého a nového viděli, bylo to trochu jako na svobodě, t?eba s námi chodila strá?. Byli to starší vojáci, celý den hledali v lese laný?e, ani jsme toho nepozorovali, ?e nás hlídají.

      

     Vzh?ru do legií!

     Po Vánocích jsme byli všichni ?eši pozváni do kancelá?e, kde nás o?ekávali dva naši legioná?i. Bratr poru?ík Martínek k nám měl ?e?, ale ?ekl bych, ?e mohla míti lepší ú?inek, kdyby byla pronesena jinak, volena jiná slova, ne? ta, která v mnohých budila hr?zu, t?eba: „naše práce bude krvavá“. Tak dva z u? p?ihlášených ubyli, pod záminkou, ?e po?adují, aby jim byla zachována hodnost. Kde?to my ostatní jsme tam všichni vstoupili jako prostí vojáci. Docílili toho později a setkali jsme se s nimi a? na frontě. Druhý den jsme byli p?estěhováni do baráku po Srbech a v našem baráku se potom mnozí ?eši smutně projevili, kdy? proti nám sch?zovali a mluvili proti celé akci zahrani?ní. Avšak také jeden Němec, ?eta? p?vodem od Mostu, do této doby v?dy mě zdravil „servus Janda“, te? mě zdravil „nazdar Janda“ a p?itom se na mě usmíval. Ten prohlásil, ?e nás zcela chápe a ?e je zcela v po?ádku a naší povinností chtíti svou samostatnos?, ?e nás to jen ctí.

     P?i lou?ení s táborem nám byla ze všeho nejmilejší ?e? mladého bulharského kadeta na rozlou?enou. Mluvil velice pěkně, ?istě a pomalu, ?e jsme mu všichni dob?e rozuměli. ?eši, co s námi nešli, plakali a slibovali, ?e p?ijdou, abychom se ale postarali o to, aby byli dáni do jiného tábora bez Němc?. Druhého dne ráno jsme odjí?děli p?es Avignon do Marseilles.  Tam jsme celých 6 neděl ?ekali na další bratry.

     Poté jsme p?es Toulouse, Bordeaux a Angoulême odjeli do Cognacu. Doprovázeli nás francouzští ser?anti, měli jen pistole, omlouvali se nám, ?e nás nevedou co zajatce, ale ?e nás doprovázejí jen jako pr?vodci. Všichni jsme měli na ?epicích bílo?ervené pásky a u? bez potupných ?ísel a písmen. V Cognacu na nádra?í nás o?ekávala ?eská vojenská hudba, zahrála nám obě naše hymny a vedla do města. Někte?í se v kasárnách dali do tance, kdy? se dostavil generál Janin s kapitánem Šnejdárkem. Rozdělili nás po rotách, dostal jsem se s Rosypalem k 6. rotě 21. pluku. Naše ?eta byla většinou z bývalých srbských zajatc?, několik „Rus?“ a „Amerikán?“. Všichni ale ?eši, a tak jsme si také ?íkali, abychom se rozeznali. Byli jsme ubytováni v prvním pat?e skladiště upraveného k bydlení. Druhý den jsme dostali vojenský oblek, pušku atd. a ve?er u? jsme mohli jíti volně do města na vycházku. Tím u? opravdu kon?ilo naše dlouhé zajetí a my se cítili velice š?astni a svobodni. P?i zapisování šikovatel Chrástek chtěl mě dát zase k saniterák?m, a ?e budu desátníkem. Já jsem však nechtěl ani slyšet, chtěl jsem k st?elc?m a bojovat proti nep?íteli.

     Nastal d?kladný výcvik a postupně se nás nashromá?dilo v Cognacu tolik, ?e jsme se tam nemohli vejít.  Za?al se stavět 22. pluk, a ten byl ur?en do Jarnacu. Jedna ?eta z ka?dé roty měla tvo?it základ roty pluku ?. 22. Všichni jsme chtěli ale z?stat u 21. pluku. Proto se losovalo. Na naši ?etu padl los.

     Po ukon?ení výcviku p?išel rozkaz poslat několik set našich lidí na frontu k Soissons. Neměli býti zatím pou?íváni k útok?m, ale byli po deseti umístěni mezi francouzské vojáky, dr?eli hlídky a pozorovali, jak si francouzští vojáci po?ínají. Po obdr?ení povolení se zapojili do výpad? a vedli si velmi úspěšně. Sotva odešli do zázemí, Němci za?ali ofenzívu a vytvo?ili pr?lom francouzské fronty mezi Soissons a Remeší a? k ?ece Marně k Château-Thierry. Byl to poslední německý úspěch, který stál na obou stranách mnoho krve, Němci ale byli vr?eni zpět a od té doby byli stále v defenzívě.

     My se zatím lou?ili s Cognacem a Jarnacem, jeli vlaky p?es Tours do Darney u Epinalu. Byl jsem spole?ně s p?ítelem Záho?íkem p?eveden od šesté roty st?elc? „na týden ?i dva“ opět k saniterák?m. Kdy? se francouzský léka?, jemu? jsme byli p?iděleni, dověděl, ?e jsem byl ?eta?em u sanity v Rakousku, nechtěl k mému návratu svolit, ?íkal, ?e jsem na správném místě. Nedalo se nic dělat, ?asem jsem se s tím smí?il, zvláště ?e tam z?stal i Záho?ík.

     Na konci ?ervna 1918 p?išlo slavnostní p?edání praporu našeho pluku. Bylo to něco krásného. Zú?astnil se ho francouzský president Poincaré, náš ministr dr. Beneš, mnoho francouzských a spojeneckých vysokých d?stojník?, i srbský tam byl. Bylo p?ítomno také několik starých francouzských vyslou?ilc? z války roku 1870. Pěvecký sbor za dirigování bratra Rytí?e zpíval sborové písně, všichni, oba pluky, jsme zpívali: „Bývali ?echové“ a „Kdo? jsú bo?í bojovníci“. Proběhlo mohutné defilé. Zašli jsme za návrší, se?adili jsme se ve dva mohutné proudy po rotách. Pak jsme vyrazili. Stále se objevovaly nové a nové ?ady. P?ed francouzským presidentem a celou jeho vznešenou spole?ností byla louka, rovina, šli jsme jako ocelové hradby. Dostali jsme pochvalu, všechno velice dob?e dopadlo. Potom byla prohlídka našich ubikací. Měli jsme je okrášlené. Popsané nápisy, ?esky i francouzsky, La Victoire ou la Mort! Vítězství nebo smrt!

      

     V bojích na západní frontě

     Na frontu v Alsasku-Lotrinsku jsme pochodovali pěšky asi 6 neděl, zpo?átku ve dne, později v noci, v?dy 9-10 hodin, a to nejprve do Rouges Mont poblí?e Altkirchu. Odtud jsme zamě?ovacím dalekohledem z dělost?elecké pozorovatelny měli mo?nost pozorovat  Mylh?zy a Basilej. V Mylh?zách state?ně dýmaly komíny, jistě tam Němci vyráběli munici ve dne v noci.

     Francouzská tě?ká artilerie, motorizovaná a na šestikolových autech velice pohyblivá, st?ílela a? 18 km daleko st?elami několik metrák? vá?ícími. Obsluha děl jezdila a bydlela asi v deseti obrovských autech, podobných stěhovacím voz?m. Vozili s sebou dílnu, je?áby, munici, ?ekali, a? se setmí, uschováni pod stromy, aby je aeroplány nevyslídily. V noci p?ejeli na p?edem ur?ená vybetonovaná stanoviště, děla p?ipravili k palbě, rozst?íleli, co chtěli dle programu rozst?ílet, a ráno, kdy? je německé aeroplány hledaly, u? byli dávno na jiném místě. Sešli jsme se s nimi později u Vouziers.

     Do první linie jsme táhli v noci, a sice více napravo ke švýcarské hranici. Po p?íchodu do vesnice na naše stanoviště nás Němci za?ali ost?elovat z děl. Dělové koule létaly se silným hvízdotem p?es naši stodolu, dopadaly ale dále za vesnici. Neměli jsme ?ádných ztrát. Po?ítali jsme s tím, ?e naše no?ní pochody byly vyzrazeny. Z Belfortu jsme poté celá divize, 21. a 22. pluk ?sl. a 119. pluk francouzský, postupovali za st?elby našich protiletadlových děl do Champigny a poté se p?esunuli vlakem do Epernay. Postupně jsme procházeli místy, kde se ji? ?ty?i roky bojovalo. Vše bylo granáty p?eoráno a zpustošeno a? hr?za, tam musely padnout statisíce lidí. Ze starých les? ?ouhalo jako by strniště ze silných strom?, a zbytky strom? byly celé rozštípané nastojato od granát?. Lesy byly vyrabované, Němci v nich zakládali parní pily, ?ezali na místě trámy a prkna, a co nespot?ebovali v zákopech, vozili dom?. ?asto jsme ?etli na sloupu, tady stávala obec ta a ta, marně jsem se namáhal najít stopu alespoň po jediném domě.

     Němci ustupovali, byli jsme ve druhé linii na frontě mezi Soissons a Remeší, denně jsme je pronásledovali 10 a? 20 km. Viděli jsme ú?asná německá opevnění, zákopy, a mnoho drátěných p?eká?ek, a? 16 m širokých ve t?ech ?adách za sebou. K?ly byly ?elezné a po zemi bylo rozházeno plno pichlák? ze ?eleza tak dělaných, ?e v?dycky jeden ostrý hrot byl vzh?ru, a? se to p?evalilo, jak chtělo. P?eká?ky byly v místech, co jsme táhli, málo poškozené, jen tanky nám projely cestu, Němci bez obrany je rychle opouštěli, kdy? jim hrozil obchvat na k?ídlech. Dělost?electva tam byla ohromná spousta a stále p?es nás st?íleli. Vpravo i vlevo zároveň s námi postupovaly a do veliké dálky bylo viděti upoutané francouzské balony. Zatímco sta děl nep?etr?itě st?ílelo, jiných sta děl postupovalo. Pak zase postupovali ti, co p?estali st?ílet vzadu, a st?íleli ti, co je p?edjeli. Jinde fronta stála, a tak nás t?i pluky nalo?ili na velká transportní auta krytá jako stěhovací a p?evezli nás v noci p?es Remeš do Mourmelonu.

     Postupovali jsme dále k Terronu a Vouziers. Ve dne lesem, jinak v noci. Oheň šlehající z jícn? děl p?iosvětloval nám cestu. V první linii jsme se s Francouzi nesetkali, jen ?ídce a daleko od sebe z?stal kulomet, a kdy? na něj naši p?išli, kulomet?ík ukázal rukou: „Boches la-bas!“ a hodil kulomet na rameno a zmizel. My ale to štěstí neměli, na okraji lesa kopali vojáci zákopy. Měli jsme je za Francouze, hlásili se heslem tiše: „?ekoslovak“. Němci hned do nás kulometem a v tom chaosu nám sebrali 11 lidí do zajetí. K tomu jsme měli ztráty, mrtvé a raněné. Ustoupili jsme asi 100 metr?, tam ne? mírně nakloněná rovina, bez zákop?, bez travi?ky. Ka?dý si pod sebou vyhrabal peká? jako zajíc a tam jsme le?eli celý den, nad námi německé aeroplány, ?ídily na nás palbu z děl. Naštěstí Němci špatně st?íleli, jinak by nás tam mohli rozsekat na kaši. Ale stejně jsme měli velké ztráty. Někde tam jsem také ztratil své poznámky.

     P?ed rozedněním jsme zahájili útok. Dělost?electvo bylo obeznámeno, kdy to za?ne, a tu ?ekali u nabitých děl, po zahájení útoku a kdy? jsme neo?ekávaně za?ali útok, potom teprve nám dělali tzv. bará?. Kolem oblasti, kterou jsme chtěli obsadit, dopadalo tisíce granát?, a tou hradbou st?el nemohl nikdo p?ijít Němc?m na pomoc. Dob?e se nám to poda?ilo, obsadili jsme celou tu ?ást lesa, co jsme chtěli a vyst?elili signál: cíl dosa?en! Uko?istili jsme několik děl, kulomet?, minomet? a celé skladiště min. Zajali asi 100 Němc? a další pobili.

     Te? jsme zna?ně zlepšili pozice. Les byl z větší ?ásti hustý, tam se nedalo projít, a šla lesem jedna blátivá cesta, bylo tam poškozeno vodovodní potrubí. Po dobu, co jsme měli trochu ?as, jsme si prosekávali novou cestu, tu dosavadní Němci moc ?asto bombardovali. ?asu se nám nedostávalo, měli jsme mnoho raněných. P?evaziště jsme si z?ídili ve staré pískovně, jáma byla asi 40 krok? dlouhá a 20 široká. Po ošet?ení se tě?ce ranění nosili do Vouziers, tam dělali i menší nutné operace a pak je sanitními auty odvá?eli do zázemí, do nemocnic. Bylo to asi 5 km nosit, někdy nám z města p?išli na pomoc francouzští nosi?i. U jámy-p?evaziště jsme měli zapíchnutý velký ?ervený k?í? – prapor. Ale Němci nic na to nedbali a st?íleli na nás, éra ?ídila palbu, granáty padaly kolem jámy, hlína se na nás sypala, ale do nás se netrefili, a? později v noci. Tak jsme raději prapor ?erveného k?í?e odstranili. P?iběhl jeden bratr Amerikán k nám do jámy, udělal poplach: Němci jdou! Nechal jsem obvazování, sko?il po pušce a nábojích, lehl si na kraj jámy a koukám po Němcích. Bylo jich opravdu hodně, asi 50, ale všiml jsem si, ?e kolem nich jsou naši brat?i s bodáky na puškách. Vynadal jsem tomu poplašenci a šel po své práci.

     Po boji jsem se šel také podívat na zajaté Němce.  Byli to chlapi jako hory, Bavoráci. Stáli vy?azeni ve dvojstupu, kolem nich naše strá?e. Na samém kraji stál v první ?adě chlap-obr, celý po?obaný od neštovic, hr?za z něj šla. Tu p?išel ke mně jeden bratr, abych mu dal cigaretový papírek, který jsem měl schovaný v pouzd?e pod devítirannou pistolí. Otev?u pouzdro, vytáhnu pistol, a tu jsem si všiml, ?e ten po?obaný strachem vyvaluje o?i a svému sousedovi v ?adě ?íká: Schau! (podívej). Vytáhl jsem druhou rukou cigaretové papírky, dal jsem z toho kamarádovi a zas papírky i pistol do pouzdra zpátky a podíval se na Němce. Němec si oddychnul, byl celý zpocený za tu chvilku, utíral si šátkem obli?ej, smál se na mě a ?ekl mi: Es ist warm. Myslel jsem si: však já vím, pro? ti bylo horko.

     Později p?i tábo?ení v lese jsem na svém místě našel krabi?ku a v ní skleněné trubi?ky s ?irou tekutinou, v nich zasazený doutnák s há?kem a rozbuškou a na krabi?ce návod, co se s tím má dělat. P?i opuštění místa natrvalo má se to rozvěsit za há?ky na stromy, zapálit a rychle odejít.  Byl to yperit, kterým Němci zamo?ovali terén. Jediná kapka, kdy? p?išla na holé tělo, vyleptala díru do hloubky a udělal se velký v?ed. Po zapálení kapalina vybouchla, rozst?íkla se po k?oví, a pokud tudy někdo procházel, dostala se snadno na obli?ej nebo na ruce. V létě se vypa?ovala a po vdechnutí z toho mohla být opět smrt.

     8. listopadu k nám ji? do zázemí p?ijel dr. Beneš, měl k nám ?e? o vále?né situaci a p?evratu doma s tím, ?e ka?dou chvíli lze ?ekat německou kapitulaci. A opravdu u? druhý den Němci ?ádali o p?ímě?í. To u? jsme měli na voze rozhlasový p?ijíma? bateriový na sluchátka a jeden náš in?enýr to poslouchal, stenografoval a pak zprávy v?dy napsal na papír a vyvěsil. Po skon?ení boj? nás dopravili do lázeňského měste?ka Vittel, náš 2. prapor 22. pluku byl v měste?ku Attigny. Za týden nás tam objevila jedna ?ena z Darney, udělala poplach a město ?ádalo, aby tam ?echoslováci byli p?elo?eni. A tak brzo rance na zjednané vozy a putovali jsme pěšky 20 km do Darney. To bylo vítání a radosti na obou stranách. A nedo?kavosti, a? pojedeme dom? a kdy. Deváté vánoce na vojně jsem pro?il u? na cestě dom? v italské Padově a 4. ledna 1919 nás na Hlavním nádra?í v Praze uvítal V. Klofá?.  Táhli jsme st?edem města ve ?ty?stupech, rota za rotou, velký jásot a vítání. Potom jsme byli ubytováni v ?ernínských kasárnách na Hrad?anech, měl jsem také dvakrát slu?bu na Hradě, dostal jsem po devíti letech na vojně kone?ně dovolenou. 10. května 1919 jsem byl demobilizován.

      

      

      

     © PhDr. Jaroslava Hlavá?ková, CSc.,

     Srbská fronta v období 1914 -1915 Valjevo ve vále?ných letech

     K získání údaj? o situaci na srbské frontě v období 1914 -1915 a o situaci ve Valjevu a okolí se poda?ilo prostudovat dvě nové publikace srbských autor?.

     Známý srbský historik K. Miloševi? v rozsáhlé knize o osudech rodné země v období 1. světové války uvádí, ?e Srbsko ztratilo 1 244 000 obyvatel (842 000 civilist? a 402 000 voják?),...

     p?i?em? ve svých p?edvále?ných hranicích mělo dle jeho údaj? pouhých 2,9 milion? obyvatel, ztratilo by tedy 43 % svého obyvatelstva.

     Z této knihy vypisuji zajímavé údaje vztahující se p?ímo ?i nep?ímo k pobytu J. Jandy na srbské frontě.

     Rakousko-uherskou armádu z 25% tvo?ili Rakušáci (t.j. rakouští Němci), z 23% Ma?a?i, z 13% ?eši, z 9% Chorvaté, Srbové a balkánští muslimové, z 8% Poláci a Ukrajinci, ze 7% Rumuni a ze 4% Slováci (tj. ?ech? a Slovák? bylo 17%, jejich podíl na po?tu obyvatel monarchie ?inil 16, 5%). D?stojnický sbor byl ze 75% tvo?en rakouskými Němci .

     Po vyhlášení války Srbsku Rakousko-Uherskem 28. ?ervence 1914 se ujal vrchního velení srbské armády korunní princ-regent Alexandr Karadjordjevi? (1888-1934). Tého? dne se na stranu Srbska p?idala ?erná Hora; 6. srpna 1914 se oficiálním prohlášením svého krále Nikoly I. Petrovi?e (1841-1921) stala spojencem Srbska. Po vyhlášení mobilizace a války se srbská vláda p?emístila z Bělehradu (nacházel se témě? na hranici s Rakousko-Uherskem) do Niše (proto i dědova vále?ná zajatecká pošta byla směrována p?es Niš. Zde sídlila i cenzura a st?edisko komunikace s Mezinárodním ?erveným k?í?em). Generální štáb, p?etransformovaný ve vrchní velení, sídlil v Kragujevaci. Ná?elníkem štábu vrchního velení do doby návratu vojvody Radomira Putnika (1847-1917) z lé?ení v Rakousku byl generál S. Stěpanovi? (1856- 1929). Po Putnikově návratu do země z benevolence rakouského velení se jeho zástupcem stal generál ?. Miši? (1855-1921).

     P?esun rakousko-uherských vojsk (16 pěších a 1 jezdecká divize a 8 brigád a 40 letadel) na srbskou frontu byl ukon?en 12. srpna 1914, jejím velitelem byl jmenován generál O. Potiorek (1853-1935). Tého? dne 5. rakousko-uherská armáda v po?tu 80 000 voják? pod velením generála L. rytí?e von Frank (1848-1935) p?ekonala Drinu u Loznice a Lešnice a zahájila postup směrem k městu Valjevu vzdálenému zhruba 100 km. Cílem bylo dobýt v den císa?ových narozenin 18. srpna linii Valjevo-U?ice, postupovat na Niš a k bulharským hranicím. Této ofenzívy se jako kaprál 8. sboru 5. rakousko-uherské armády zú?astnil i E. E. Kisch (jeho zápisky jsou v knize citovány) .

     Na valjevskou frontu byla rozmístěna srbská 3. armáda v ?ele s generálem P. Juriši?em-Šturmem (1848-1921) a dále drinská divize na linii Badovinci-Loznica-Zvornik-Obrenovac-Ljubovica. Štáb armády sídlil ve Valjevu ?. 9 v budově obvodního a městského soudu, regent Alexandr bydlel v domě obchodníka I. Todorovi?e na Karadjorjevi?ově ulici. Srbsku se poda?ilo zmobilizovat témě? 400 000 voják?, chyběl však dostatek vojenského materiálu .

     Ve dnech 16. - 20. srpna 1914 probíhala cerská bitva (dle poho?í Cer, té? uváděna jako bitva na Jadaru, tj. na soutoku ?ek Driny a Jadaru). Skon?ila rakouským neúspěchem a ústupem na levý b?eh Driny. Vy?ádala si p?es 23 000 mrtvých a raněných na rakouské straně v?etně ?eských p?íslušník? 28. pěšího pluku a 16 000 mrtvých a raněných na straně srbské.

     Rakousko-uherská vojska zahájila nový útok 6. zá?í 1914 na linii Srem na ?ece Sávě-území Ma?va-b?eh ?eky Driny a ve směru na Valjevo, p?es které bylo mo?no od jihu pokra?ovat na Bělehrad a obklí?it ho. 15. zá?í 1914 se 6. rakousko-uherské armádě poda?ilo donutit 3. srbskou armádu rozmístěnou na pravém b?ehu Driny na linii Lešnica-Ljubovija k ústupu. P?ekro?ila Drinu a postupně ovládla horské h?ebeny Gu?evo, Boranja, Jagodnja a Sokolská planina; otev?ela se jí cesta k Valjevu.

     25. zá?í vydal velitel 3. srbské armády rozkaz udr?et se za ka?dou cenu na stávajících pozicích a znemo?nit nep?íteli další postup. Po dvaceti dnech boj? se fronta zastavila na linii Ljubovija-Sokolská planina-Jagodnja-Boranja-Gu?evo-dolní tok Driny a? po soutok se Sávou-Zasavica-No?aj-Pri?inovi?. Ani jedna z bojujících stran nebyla schopna podniknout razantní ofenzívu.

     Na konci ?íjna se rakousko-uherskému kombinovanému sboru poda?ilo prorazit srbskou obranu 2. armády v oblasti Ma?vy, obejít poho?í Cer a p?es Koceljevo a Banjani postupovat ji?ním směrem na Valjevo a obsadit ho.

     Pro srbské ozbrojené síly nastala první kritická situace. Na zasedání vlády a vrchního velení 8. listopadu vojvoda Putnik navrhl pokusit se o uzav?ení separátního míru s Rakouskem-Uherskem. P?edseda vlády N. Paši? (1845-1926) pohrozil demisí a po?adavku obnovit boje bylo vyhověno sta?ením se od ?eky Driny a soust?eděním se na vytvo?ení obranyschopné linie na ?ece Koluba?e ze severu a na ?ece Ljig z jihu. Byla zahájena p?íprava k tzv. kolubarské bitvě.

     Na linii nové fronty Obrenovac-Ub-Valjevo se mezi 14.-17. listopadem stáhly 1., 2. a 3. srbská armáda o celkovém po?tu p?es 250 000 voják?. Do 2. 12. se dle hodnocení srbské strany odehrávala defenzivní fáze kolubarské bitvy – stahování armád k ?ece. Generál Potiorek zahájil 16. listopadu 1914 nástup rakousko-uherských vojsk na Kolubaru: 5. armáda obsadila linii Obrenovac-Lajkovac, 6. armáda obsadila b?eh Kolubary a? do soutoku s Ljigem a Ribnicou, 15. a 16. sbor 6. armády se vydal na Valjevo. Spojencem srbských vojsk a brzdou nástupu nep?ítele se stalo náhlé oteplení, které proměnilo bojiště ve velké ba?iny. P?esto 18. listopadu dobyla rakouská vojska Lazarevac.

     Král Petar I. (1844-1921) navštívil místa vále?ných operací a posílil morálku srbských vojsk apely na jejich hrdinství, p?íklad pro potomky a p?ipomenutím zásluh z balkánských válek. 1. prosince došlo k prvnímu p?eběhnutí ?eských voják? k Srb?m (2 podd?stojníci 42. honvédské divize), kte?í informovali srbské velení o zhoršující se bojeschopnosti rakousko-uherských vojsk.

     Nový velitel 1. srbské armády generál ?. Miši? zahájil ofenzívu 2. prosince, a?koli tentý? den rakousko-uherská vojska dobyla Bělehrad. K 5. prosinci 1914 bylo ovládnuto poho?í Suvobor a zabráněno postupu rakousko-uherských vojsk z jihovýchodu do údolí ?eky Kolubary a k Valjevu. Generál Miši? byl 4. prosince povýšen na vojvodu. Dunajská divize 1. srbské armády obešla 6. 12. poho?í Maljen a p?ešla komunikaci spojující U?ici s Valjevem na postupu k Valjevu z jihozápadní strany. Moravská a Drinská divize 1. srbské armády postupovala k Valjevu z jihovýchodní strany od Ljigu v sou?innosti se 3. armádou. 3. armáda jen do 7. prosince p?i postupu k Valjevu zajala p?es 6 500 rakousko-uherských d?stojník?, podd?stojník? a vojín?.

     Generál Potiorek vydal 7. 12. rozkaz, aby 6. armáda zahájila ofenzívu a udr?ela linii fronty poho?í Povlen-Valjevo-?eka Kolubara-Bělehrad a aby 13., 15. a 16. armádní sbory udr?ely své pozice. Vojvoda Putnik p?ikázal 1. srbské armádě vytla?it nep?ítele na linii Kolubara-Valjevo, 3. armádě spole?ně s Drinskou divizí udr?et trojúhelník město Ljig, soutok Kolubary s ?ekou Ljig a Valjevo, 2. armádě z?stat v záloze a být p?ipravena k útoku na Kolubaru. U?ická divize měla za úkol vytla?it nep?ítele z prostoru Ra?an-Kosjeri?. 8. prosince 1914 ráno zahájila 1. srbská armáda postup k Valjevu, na linii Valjevo - Divci zlomila odpor a tého? dne ve?er vstoupila do města. 9. prosince bylo obsazeno celé město. K 9. prosinci 1914 utrpěla rakousko-uherská vojska porá?ku na linii ?eky Driny na západě a? po poho?í Kosmaj. Srbská ofenzíva skon?ila 15. prosince 1914 osvobozením Bělehradu, vítězná Kolubarská bitva návratem srbských vojsk na hranice Dunaje, Sávy a Driny .

     V kapitole knihy cele věnované dějinám Valjeva a okolí vztahující se k období první světové války popisuje Z. Rankovi? nezměrné utrpení civilních obyvatel města i p?íslušník? srbské armády a zajatc? následkem vypuknutí infek?ních nemocí. V celém Srbsku zahynulo na epidemie 100 000 civilist?, 30-35 000 voják? a 30 000 vále?ných zajatc?.

     Z. Rankovi? rozsáhle cituje z ?lánku srbského noviná?e V. M. Jovanovi?e opublikovaného 9. prosince 1914 v listu „Politika“ popisujícího hr?zy ve městě, zejména hromady nepoh?bených mrtvých v budově gymnázia, v budově městské nemocnice a v kasárnách 15. a 17. pluku. Tehdejší zpravodaj „Politiky“ obviňuje „špinavé a zavšivené Rakušáky“, ?e zanesli do města tyfus a choleru a p?i ústupu zanechali ve Valjevu témě? t?i a p?l tisíce svých nemocných a raněných . Následně autor uvádí celá jména léka?? místního p?vodu, léka?? nep?átelských armád i neutrálních stát? (nap?. zdravotnické mise USA) zem?elých ve Valjevu na epidemie v období leden – únor 1915 . 5. dubna 1915 zem?ela na tyfus p?ímo ve Valjevu významná srbská malí?ka Nadě?da Petrovi? (1873-1915), která zde slou?ila jako dobrovolná zdravotní sestra. Vojenské hroby ve Valjevu se staly největšími vále?nými h?bitovy na území Srbska.

     Kniha Z. Rankovi?e obsahuje i dobové snímky ulic a budov města v?etně gymnázia, kasáren, pivovaru a jeskyně, kde byl J. Janda na výletě.

     4. zá?í 1915 se Bulharsko za p?íslib obrovských územních zisk? p?ipojilo k Úst?edním mocnostem. 6. zá?í 1915 vrhlo na Srbsko 4 divize, Rakousko-Uhersko a Německo po šesti divizích. Ofenzívu ve směru od Sremu a severovýchodní Bosny vedla 3. rakousko-uherská armáda, z ji?ního Banátu 11. německá armáda a ze západního Bulharska vyrazila 1. a 2. armáda, vše o síle 800 000 voják? pod vrchním velením německého polního maršála A. von Mackensena (1849-1945). Srbsko na 1 150 km fronty disponovalo ji? jen 300 000 vojáky, rozdělenými do operativních skupin. Kone?ný útok proti Srbsku byl zahájen 5. ?íjna 1915, ji? 10. ?íjna byl po krvavých bojích a bombardování jednotkami Mackensena dobyt Bělehrad. Za další dva týdny po obsazení linie ?ajetina-poho?í Rudnik-poho?í Suvobor-Topola-Arandelovac-Palanka-Petrovac na Moravě vojsky Úst?edních mocností bylo o výsledku operace rozhodnuto.

     Ústup srbských vojsk do Albánie a ?erné Hory a utrpení civilního obyvatelstva za okupace je nazýváno „Srbskou Golgotou“. Z vále?ného i morálního hlediska se jednalo o slo?ité rozhodnutí, motivované ?ádostí o poskytnutí pomoci ze strany Dohody a obnovením bojeschopnosti srbské armády. Valjevo bylo Srby opuštěno 22. ?íjna a rakousko-uherská vojska je okupovala o t?i dny později. Okupa?ní správa za?ala tvrdě stíhat místní obyvatelstvo. K osvobození došlo a? 31. ?íjna 1918.

     Srbská vláda opustila Srbsko 24. listopadu, do Skadaru p?ijela 28. listopadu 2015. Vrchní velení ozbrojených sil odešlo 26. listopadu, do Skadaru p?ibylo 6. prosince 1915. Anabáze témě? 115 000 voják? a d?stojník? probíhala do 21. ledna 1916, od ?íjna 1915 do ledna 1916 ?inily ztráty v boji a na ústupu 70 000 voják?.

     V lednu 1916 vláda a vrchní velení (zejména princ-regent Alexandr) obvinily z chyb generální štáb, který byl v?etně ná?elníka R. Putnika odvolán. Novým ná?elníkem byl jmenován bývalý velitel 1. armády generál P. Bojovi? (1858-1945), 20. ?ervna 1918 jej vyst?ídal vojvoda ?. Miši?.

     Slovník, vysvětlivky, komentá?e

     abfertigung něm. zde: p?evzetí rozkaz? a pošty, odevzdání hlášení na velitelství voj. sboru

     ablézung něm. vyst?ídání ve slu?bě

     akcesist (akcezist) ?ekatel ú?ednického místa, kancelá?ský podú?edník, zapisovatel

     Albrechtské (Štefánikovy) kasárny kasárna arcivévody Albrechta v Praze na Smíchově, dnes Justi?ní palác

     alejkum salem („mír i Tobě“) odpově? na pozdrav „salem alejkum“

     Amerikáni zde: ?echoameri?ané bojující v legiích, té? jednotky americké armády ú?astnící se boj? 1. světové války v Evropě

     anilinová barva tehdy jedovatá, vyrobená na bázi aminobenzenu, benzenaminu ?i fenylaminu

     aparát zde: za?ízení pro dezinfekci osob a šatstva

     apparatsmann zde: pomocník p?ipravující raněného k operaci

     Arnauti hist. turecké ozna?ení Albánc? a obyvatel p?ilehlých horských oblastí, p?v. zejména voják? slou?ících v turecké armádě

     Arumuni (moderní ozna?ení národa) p?íslušníci románského národa ?ijící rozptýleně v oblasti ji?ního Balkánu, zejména v severním a st?edním ?ecku, Makedonii, jihozápadním Bulharsku, ji?ní a st?ední Albánii. Vlachs (st?edověký termín), v ?ecku jsou ozna?ováni jako Vlahoi, v Albánii jako Vllehe. V Albánii je jejich po?et dnes odhadován na 200 000. Hovo?í arumunštinou, latinským jazykem blízkým rumunštině, jazyk má mnoho dialekt?. V sou?asné době p?es snahu o?ivit jazyk probíhá asimilace s většinovým obyvatelstvem balkánských stát?. Věnovali se zejména pastevectví, stavěli svá obydlí z proutí.

     arsenál zbrojnice

     Asinara ostr?vek ve St?edozemním mo?i rozkládající se severozápadně od Sardinie, rozloha 51, 9 km2 stanice, vězení, místo internace zajatc? v 1. světové válce, místo internace etiopské nobility v době italské okupace Etiopie. Vězení uzav?eno v r. 1997. V sou?asnosti není osídlen, spole?ně s p?ilehlými vodami vyhlášen národním parkem. . Od r. 1885 v majetku italského státu, slou?il jako karanténní stanice, vězení, místo internace zajatc? v 1. světové válce, místo internace etiopské nobility v době italské okupace Etiopie.  Vězení uzav?eno v r. 1997. V sou?asnosti není osídlen, spole?ně s p?ilehlými vodami vyhlášen národním parkem. 

     Autrichiens fr. Rakušáci

     batalion pluk

     bergsalié?i oddíly italské armády vytvo?ené v 1. pol. 19. století, vysoce mobilní jednotky lehkých st?elc?. Sou?ástí uniformy byl klobouk se širokou obrubou zdobený ?ernými kohoutími péry. V 1. sv. válce jich bojovalo asi 210 000.

     bitva na ?ece Kolubara 3.-14.12.1914; vítězství Srbska nad rakousko-uherskou armádou bez ohledu na její po?etní p?evahu. 1. srbská armáda obsadila 9. 12. Valjevo. Srbové zajali 76 000 nep?átelských voják?. Srbský velitel ?. Miši? byl povýšen na vojvodu, O. Potiorek byl odvolán a nahrazen arcivévodou Ev?enem jako nejvyšším velitelem balkánské armádní skupiny. Dalších 10 měsíc? Rakousko proti Srb?m nevystoupilo. Síly byly p?esunuty na italskou frontu. Ztráty Srbska spolu s epidemií tyfu v zimě 1914-1915 srbskou armádu oslabily a v roce 1915 z?stala v defenzívě spoléhajíc na pomoc spojenc?, která však nep?išla.

     boerský búrský, p?ipomínající klobouky Búr? z období anglo-búrské války na p?elomu 19. a 20. stol.

     cimprlich něm. choulostivý, rozmazlený, ned?tklivý

     cugsfíra něm. Zugsf?hrer, ?eta?

     ?i?a srbo-chorv. sta?ík, strýc

     ?aur nevě?ící, zejména k?es?an (ozna?ovaný takto vyznava?i islámu)

     desentér desertér

     Deutschmeist?i zde: 4. dělost?elecký pluk (zal. na konci 17. st.) rakousko-uherské armády

     dienstreglamá něm., fr. slu?ební ?ád

     Etappentrainzug něm. zde: vojenský konvoj p?epravující mu?stvo a vojenský materiál

     fasunk, fasuňk náklad na voze, p?íděl potravin

     feldkurát vojenský kněz

     feldruf něm. heslo (hist.: polní p?íhlas)

     feldšpitál něm. polní nemocnice

     feldvébl, felák něm. (Feldwebel) šikovatel

     febris recurrens návratná hore?ka, st?ídání hore?natých stav? s 1–2 dny normální teploty (typicky p?i malárii, b?išním tyfu)

     flota námo?nictvo

     Foch, Ferdinand (1851-1929), francouzský maršál, hrdina 1. světové války, v b?eznu 1918 jmenován vrchním velitelem Spojeneckých sil. Pod jeho velením byl zastaven postup německých jednotek v druhé bitvě na Marně v ?ervenci 1918 a zahájen protiútok. V listopadu 1918 p?ijal německou kapitulaci v ?elezni?ním vagónu v Compiègne. Hrál d?le?itou roli na Pa?í?ské mírové konferenci.

     fortšristmesif zkomol. dle p?edpisu

     fráter zde: kněz s ni?ším svěcením

     gruppo it. zde: oddělení

     halt! něm. povel zastavit, stát!

     Hindenburg, Paul von (1847 - 1934), německý polní maršál, významná osobnost 1. světové války, prezident Německa v letech 1925 -1934. V pamětech J. Jandy jeden z voják? p?ipomíná vítězství Hindenburga nad Ruskem v bitvách u Tannenbergu a u Mazurských jezer v roce 1914 a krutost v??i nep?átelským voják?m.

     Hroby v dáli vále?ná iniciativa setníka Lenze, stavba pomník? (kenotaf?) na frontách zahynulým voják?m v místě jejich p?vodu. Vytratilo se z obecného povědomí.

     infanterie dělost?electvo

     Janin, Pierre-Thiébaut-Charles-Maurice (1862-1946), od dubna 1916 francouzský generál a vojenský velitel. Vedoucí francouzské vojenské mise na Sibi?i v době ruské ob?anské války. Nositel ?ádu bílého lva (1923).

     jednoro?ák jednoro?ní dobrovolník

     ka?amak kaše, p?ipravovaná zejm. z kuku?i?né mouky

     kamot rak. zde: se?azený, nastoupený, upravený

     kantina zde: prodejna pro zajatce

     kaprál it. (Korporal) ni?ší vojenská hodnost, desátník

     kavalerie jezdectvo

     kellner něm. ?íšník

     komisárek vojenský chléb kyselé chuti

     komita p?íslušník srbských partyzánských jednotek („komite“, major Vojislav Tankosi?) p?vodně bojujících v Makedonii proti osmanským jednotkám

     konduktér pr?vod?í

     korpskomando, korpskomanda něm. velení vojenského sboru

     Kronprinz něm. zde míněn korunní princ Bed?ich Vilém (1882 – 1951), syn německého císa?e Viléma II.

     ku?a srb. d?m

     kuláš zast. guláš

     Kunte, Ladislav (1874-1945), děde?k?v bratranec L. Kunte byl významným ?initelem protirakouského i protifašistického odboje. Spoluzakladatel Volné myšlenky, redaktor ?asu a Národního osvobození. Za okupace spolupracoval pod pseudonymem ?eněk Věrný s ilegálním ?asopisem V boj. Od r. 1940 vězněn, zejména v Ebrachu. Zem?el ve Straubingu p?i pochodu smrti v roce 1945. Publikoval p?edevším na téma úlohy nábo?enství v moderní spole?nosti, jeho práce se vyzna?ují vyt?íbeným a i dnes ?tivým stylem. Nap?. viz na internetu dostupné vzpomínky na Jana Herbena.

     lágrovat něm.tábo?it

     lajtnant něm. (Leutnant) poru?ík

     landšturmák něm. ( Landsturm) ?len domobraneckého vojska

     landwehrák, landvérák něm. (Landwehr) ?len zeměbraneckého vojska

     Lejhanec, Václav, rakousko-uherský diplomat, v období 1. světové války konzul v Dra?i (Durres). Dra? tehdy byla tehdy sídelním městem albánského kní?ete W. Wieda a hlavním městem Albánského kní?ectví. P?ešel do ?eskoslovenské zahrani?ní slu?by, v letech 1919-1921 nap?. p?sobil jako vedoucí ú?adu delegáta ?SR v Ma?arsku. Generálním konzulem v Dra?i byl v té době Alfred Rappaport (1868-1946).

     lettres fr. dopisy

     losung něm. zde: heslo dne

     mantl něm. vojenský pláš?

     marodní kniha něm. kniha nemocných

     marodvisita něm.návštěva nemocného u léka?e

     maršbatalion prapor s pozdějším datem mobiliza?ní a pochodové pohotovosti, slo?ený většinou ze zálo?ník?, ur?ený k doplnění ztrát, p?ipravující se k p?esunu na frontu (pochodový prapor)

     maršrúta něm. pově?ení k pracovní cestě

     mantúra vojenský oblek

     merhaba arab., tur. uvítání, pozdrav („vítej!“)

     Miši?, ?ivojin (1855-1921) srbský polní maršál (vojvoda) a nejúspěšnější srbský vojenský velitel v období 1876-1918. Velel 1. srbské armádě v bitvě na ?ece Kolubá?e (1914), ú?astnil se velkého ústupu p?es hory do Albánie v zimě 1915-1916, porazil a donutil k ústupu bulharskou armádu v bitvě u Gorniceva v roce 1916 a p?i pr?lomu soluňské fronty v zá?í 1918 byl ná?elníkem nejvyššího velení. Poté ná?elník generálního štábu armády Království Srb?, Chorvat? a Slovinc?.

     náredník (srbský felák) ni?ší srbský d?stojník

     obrlajtnant něm. nadporu?ík

     oficírsmená? něm., fr. d?stojnická kuchyně

     ohne Schritt něm. postup vp?ed nikoli pochodovým krokem (nebezpe?í rozkolísání vratkého mostu, „break step“)

     para, krejcar drobné mince srbské/rakouské

     pasírka něm. povolenka

     Paši?, Nikola (1845 -1926), významný srbský politický ?initel a diplomat, pětinásobný p?edseda vlády srbského království, první (celkem t?ikrát) p?edseda vlády Království Srb?, Chorvat? a Slovinc?. V pamětech vzpomínán pro sv?j mohutný krásný plnovous.

     pelerína it. pláštěnka, volný pláš? bez zapínání

     Petar I., Karadjordjevic (1844 – 1921), 1903 – 1918 poslední srbský král, první vládce Království Srb?, Chorvat? a Slovinc? (1918 – 1921)

     Pferdespital něm. koňská ošet?ovna

     piklhaubna něm. pruská vojenská helma s kovovým hrotem na vrcholu

     piksla něm. zde: kryt poloosy kola vozu

     pionérsébl něm. vojenská šavle, sou?ást výzbroje

     pioný?i, pioné?i něm. zde: ?enisté

     posichrovat něm. pojistit, zajistit

     Potiorek, Oskar (1853-1933) rakousko-uherský vojenský ?initel. 1911-1914 guvernér v Bosně a Hercegovině, svědek atentátu na následníka tr?nu Františka Ferdinanda d´Este 28.6.1914. 1914 vrchní velitel rakousko-uherské armády v srbské kampani, pora?en v bitvě u Ceru a na ?ece Kolubá?e, 1.1.1915 zbaven vrchního velení

     profesor P. známý pra?ský léka?, profesor, dle svědectví pamětí na frontě lé?il zp?sobem nevybo?ujícím z praktik vojenského „lé?itelství“ bě?ného v rakousko-uherské armádě

     Putnik, Radomir (1847-1917) srbský polní maršál, ná?elník generálního štábu srbské armády v období balkánských válek a 1. světové války. Ú?astník všech válek, vedených Srbskem v letech 1876-1917. V ?íjnu 1915 po zahájení ofenzívy spojených rakousko-uherských, německých a bulharských sil o 300 000 mu?? pod velením polního maršála A. von Mackensena rozhodl Putnik 31.10.1915 o ústupu srbských armád. Poslední boje byly vedeny na Kosově poli (19.- 24.11.). 25. listopadu kone?né rozhodnutí o ústupu p?es albánské hory. 155 000 voják? došlo do p?ístav?. V lednu 1916 byl odvolán z postu a zem?el v Nice.

     rakije pálenka

     raport hlášení

     rast něm. odpo?inek

     Rauberinsel něm. loupe?nický ostrov

     règime de faveur fr. zde: zvýšený p?íděl jídla na osobu a den

     Regimentsarzt (Reg. Arzt) něm. plukovní léka?

     rekonvalescent lat. zotavující se pacient

     Reserve Feldmaroden Haus něm. rezervní polní nemocnice

     Ristung něm. výzbroj

     salem alejkum arab.uvítací muslimský pozdrav „salam alejkum“ („mír s vámi / vám“), odpově? „alejkum salam“

     saniterák vojenský ošet?ovatel

     separace oddělení

     studovat zde: zabavit

     Slavonie ní?inné úrodné území rozdělené mezi Chorvatsko a Srbsko, historická země le?ící mezi ?ekami Drávou, Sávou a Dunajem

     Stationskomando něm. posádkové velení

     stra?ár srb. strá?ce

     štram něm. fešně, švihácky, upraveně, dle p?edpisu

     Šnejdárek, Josef (1875-1945) generál ?s. armády, 1899 vstoupil do fr. cizinecké legie, v době formování 21. st?eleckého pluku jmenován pomocníkem velitele pluku

     Šváb, švába srbské pohrdavé ozna?ení voják? nep?átelské rakousko-uherské armády bez ohledu na jejich národnost

     tagskaprál něm.kaprál v denní slu?bě

     tagwach něm.budí?ek

     therový papír (térový) asfaltem napuštěný, pou?ívaný v nedávné době zejména na izolaci st?ech

     trén něm.vojenský zásobovací oddíl, vozatajstvo

     t?etí výzva vojáci povolaní do slu?by ve t?etím kole, většinou zálo?níci věkově starší

     Vergatěrung něm. p?v. Vergatterung, vojenský signál, povel ke shromá?dění vojska na ur?ené místo, poplach, nástup

     Verpflekscetl něm. poukaz na ošet?ení

     Vilém II. (1859-1941), německý císa? a pruský král v letech 1888-1918

     Vopi?ka, Karel (1857-1935), úspěšný ?echoameri?an, podnikatel, ?editel a později spoluvlastník pivovaru Atlas Brewery v Chicagu, ve?ejný ?initel. Dle ?lánku opublikovaného ?echoamerickým listem Denní hlasatel dne 16.8.1913 byl „ Charles“ Vopi?ka tohoto dne navr?en Státním departmentem na funkci budoucího velvyslance USA v Rumunsku, Srbsku a Bulharsku. Po následném jmenování prezidentem W.Wilsonem zastával funkci v letech 1913-1920. ?len ?eskoslovenské národní rady v Pa?í?i. Viz nejnověji knihu Czechs of Chicagoland. Ed. by M.Sternstein. Charleston, SC., Arcadia Publishing, 2008. 127 pp. ISBN 13 9780 7385 5178 4.

     wendlovka, vendlovka (dle konstruktéra Werndla) puška zadovka pou?ívaná v rakousko-uherské armádě

     z?ídla u Padovy Euganee Terme, lázeňská oblast jihozápadně od města Padovy v severní Itálii

     zuávský pluk, zuávové obecně koloniální vojáci muslimského vyznání, jednotky lehkých st?elc? francouzské armády zalo?ené v 1. pol. 19. století v Al?írsku s nápadnou orientální pokrývkou hlavy, v době 1. světové války slou?ili v khaki uniformě a hlavu jim pokrýval ?ervený fez

     zupák voj.slang p?ezdívka podd?stojníka, zejm. šikovatele

     ครีม รักษา หลุม สิว เสื้อ ชาว เขา รองเท้า ผ้าใบ เปิด ส้น รองเท้า converse แท้ มวย แสง มณี กับ ตะวัน ฉาย รองเท้า รัด ส้น ชาย ครีม กันแดด la roche posay กางเกง ชาวเล สื่อ การ เรียน การ สอน วิทยาศาสตร์ ป 3 สื่อ การ สอน จิ๊ ก ซอ ว์ สื่อ การ สอน สุขศึกษา ม 2 รองเท้า skechers ผู้หญิง สื่อ วัสดุ ท้องถิ่น ปฐมวัย ครีม มะละกอ รองเท้า k swiss สื่อ การ สอน วัน แม่ รองเท้า รับ ปริญญา รองเท้า ส ตั๊ ด ราคา ไม่ เกิน 500 mlb รองเท้า nike ผู้หญิง มวย หญิง แสตมป์ เมื่อ คืน สื่อ การ สอน ยุค ใหม่ ครีม ณั ช ชา รองเท้า ไน กี้ ราคา วิตามิน ซี รองเท้า ผ้าใบ ชาย 2019 ชุด สาว อวบ ครีม มะพร้าว ยัน ฮี วิตามิน วอ เตอร์ แพทเทิร์น กางเกง ฟรี ไซส์ รองเท้า us วิตามิน แบ ล็ คม อ ร์ ครีม ไข่มุก ผสม บัว หิมะ คาเฟ่ เขา สาม มุข คาเฟ่ สาทร สื่อ ทาง คณิตศาสตร์ วิตามิน บี 5 รองเท้า เดิน ชายหาด ครีม เหม ย ห ยง สื่อ การ สอน สไลด์ ครีม หลอด สี ฟ้า ราคา สื่อ การ เรียน การ สอน น้ำ ดื่ม ยัน ฮี ครีม เกาหลี แอ น นา คาเฟ่ มวยไทย สามารถ ครีม ทา ก้น มวยไทย สมัย สุโขทัย รองเท้า หนัง แท้ ผู้ชาย รองเท้า มิ ก กี้ เมาส์ เครื่องสำอาง เด็ก ครีม แครอท ครีม มาร์ค หน้า เสื้อผ้า แฟชั่น อายุ 10 รองเท้า คอนเวิร์ส แท้ สื่อ การ เรียน การ สอน ปรัชญา เศรษฐกิจ พอ เพียง มวยไทย สามารถ พยัคฆ์ อรุณ ตลาด เสื้อผ้า มือ สอง adidas ultra boost ลด ราคา วิตามิน ซี เกาหลี รองเท้า ด อ ท มุ น lacoste รองเท้า รองเท้า toms รองเท้า พละ สี ขาว รองเท้า ส ตั๊ ด ไน กี้ ครีม หน้า ขาว เซ เว่ น ตลาด โบ้ เบ้ เสื้อผ้า ขายส่ง สื่อ การ สอน สัตว์ สื่อ การ สอน อักษร นำ เสื้อผ้า มือ สอง ยก กระสอบ เว็บ มวย โลก ครีม หมอ จุฬา ครีม ss รองเท้า ส เก็ ต เชอ ร์ สื่อ การ เรียน การ สอน ออนไลน์ อนุบาล สื่อ การ เรียน การ สอน เคมี สื่อ การ สอน ดิจิตอล ร้าน เสื้อผ้า คน อ้วน ใกล้ ฉัน วิตามิน บำรุง สมอง สื่อ ติด ผนัง สื่อ การ สอน น่า สนใจ ครีม jergens ครีม ซอง ใน เซ เว่ น สื่อ วง ล้อ สี converse jack purcell แท้ รองเท้า ส ตั๊ ด ราคา ไม่ เกิน 500 ครีม ทา ผิว สื่อ พอ เพียง ครีม cute press วิตามิน บํา รุ ง สายตา รองเท้า skechers ผู้หญิง สื่อ วัน เด็ก รายการ มวยไทย ครีม ทา สิว สื่อ การ เรียน รู้ เด็ก รองเท้า วิ่ง nike ผู้หญิง 2019 รองเท้า เซฟตี้ แฟชั่น สื่อ คณิต ประถม สื่อ การ สอน วิชา บัญชี รองเท้า ผ้าใบ ฮิต 2019 ผู้หญิง converse ราคา คอน เวิ ส แจ็ ค รองเท้า วิ่ง brooks ครีม เภสัช ทา หน้า เว็บ มวยไทย บาง บอน มวยไทย ยุค เก่า มวย สด ช่อง 28 ครีม cute press รองเท้า chanel ชุด ผ้าขาวม้า รองเท้า กัน น้ำ รองเท้า ไน กี้ air max รองเท้า มือ สอง ของ แท้ คาเฟ่ ฝั่ง ธน วิตามิน ซี กิน ตอน ไหน ดี รองเท้า นักศึกษา หญิง เสื้อ เชิ้ต กางเกง ยีน ส์ รองเท้า ฟุต ซอ ล umbro ครีม ทา รอย แผลเป็น เสื้อ คลุม โบ ฮี เมีย น รองเท้า แตะ วิ่ง ครีม ว่า น หางจระเข้ เสื้อผ้า คน อวบ เสื้อ bts ชุด เด็ก อ่อน รองเท้า เดิน ป่า มวย เวที ราช ดํา เนิน มวย เก่า ใน อดีต คาเฟ่ หมา รองเท้า ออก กํา ลังกา ย ผู้หญิง พระนคร แซ่ บ คาเฟ่ มวยไทย live คาเฟ่ ย่าน อารีย์ nike air max 97 ราคา รองเท้า ฟุต ซอ ล breaker คาเฟ่ นา เกลือ กางเกง ขา สั้น ผู้หญิง แบรนด์ กางเกง ยีน ส์ แม็ ค ครีม lamer รองเท้า บา ส วิตามิน แก้ ผม ร่วง มวยไทย 7 สี ไทยรัฐ ร้าน กาแฟ ลาดพร้าว รองเท้า ส้น สูง สี ครีม af หัวใจ รองเท้า ฟุต ซอ ล รองเท้า nike zoom รองเท้า ดาร์ เต้ สื่อ cai คณิตศาสตร์ tory burch รองเท้า วิตามิน อี ทา หน้า สื่อ สอน รองเท้า ตะปู teva รองเท้า คาเฟ่ เขา ใหญ่ 2020 สื่อ หน่วย คมนาคม รองเท้า ออกกำลัง สื่อ จัด บอร์ด ห้องเรียน สื่อ การ สอน pop up มวยไทย น็อค ต่าง ชาติ กางเกง ขาม้า ชาย รองเท้า gambol ออกแบบ เสื้อผ้า กางเกง ขา สั้น ผู้หญิง แบรนด์ เสื้อผ้า แฟชั่น อายุ 10 ร้าน เสื้อผ้า ใน ไอ จี คาเฟ่ แจ้งวัฒนะ มัด เชือก รองเท้า รองเท้า ผ้าใบ gucci รองเท้า aldo รองเท้า adidas สี ขาว รองเท้า แตะ รัด ส้น ผู้หญิง รองเท้า แตะ crocs รองเท้า pony แต่งตัว ไป งาน แต่ง กางเกง ยีน ส์ สื่อ การ สอน พันธุกรรม เสื้อ รองเท้า บูท ยาง รักษา รอย แผลเป็น คาเฟ่ ใกล้ bts กางเกง ยีน ส์ ลี วาย ผู้หญิง เสื้อ ยืด มือ สอง กางเกง พลีท สื่อ พละ กระโปรง คน อ้วน tory burch รองเท้า สื่อ การ สอน พละ ทำ สื่อ ภาษา อังกฤษ มวย บ ลู อารี น่า สด กระโปรง ยีน ส์ คน อ้วน รองเท้า แตะ skechers กางเกง ยีน ส์ ขาม้า สื่อ การ สอน ตรรกศาสตร์ เสื้อผ้า งาน ป้าย แทง มวย ออนไลน์ เว็บ ไหน ดี คาเฟ่ ธรรมชาติ สื่อ การ สอน ระบบ นิเวศ สื่อ 80 พรรษา ปฐมวัย ครีม ทา รอย แผลเป็น มวยไทย ช่อง 25 กางเกง ขา สั้น สี ขาว เสื้อ oversize ชาย ครีม ทา ฝ้า ยัน ฮี รองเท้า แตะ วิน เท จ สื่อ ชีววิทยา รองเท้า มิ ซู โน่ คาเฟ่ บางปู ดู มวย ช่อง 7 สี ล่าสุด โลชั่น มะหาด คาเฟ่ อ่อนนุช รองเท้า vans slip on สื่อ ป๊ อบ อั พ สไลด์ รองเท้า โอ นิ ซึ กะ ผู้หญิง เสื้อผ้า ประตูน้ำ เสื้อผ้า ฝ้าย ส ตั๊ ด nike กางเกง วอร์ม ชาย สื่อ การ เรียน การ สอน ง่ายๆ ตัวแทน จํา หน่าย เสื้อผ้า ครีม ลด รอย แผลเป็น หน้า เสื้อ ลาย ลูกไม้ vitamin b complex คือ รองเท้า ผ้าใบ คอนเวิร์ส ครีม ใน เซ เว่ น ใช้ แล้ว ขาว เสื้อ ฟ้า ครีม นี เวี ย สี ส้ม เสื้อ แฟชั่น เกาหลี สื่อ การ สอน เค้ก กางเกง วิน เท จ ผู้หญิง เล เกลือ คาเฟ่ เสื้อกล้าม ผู้หญิง เสื้อ โปโล uniqlo ราคา รองเท้า แวน ดู มวย ไท ไฟ ล่าสุด ครีม ขาว ไว ครีม รักษา หลุม สิว แตะ ไน กี้ มวยไทย ยุค เก่า รองเท้า แตะ หนัง รองเท้า แตะ cc oo หัวใจ เต้น 200 ครั้ง ต่อ นาที ครีม ทา ผิว ขาว เห็น ผล จริง pantip กางเกง ชิ โน่ ชาย ครีม ลด รอย ดำ youtube มวยไทย กางเกง ยีน ส์ ชาย แบรนด์ สื่อ การ เรียน การ สอน ชีววิทยา กางเกง ยีน ส์ เอว สูง มวย ช่อง ไหน รองเท้า ปั่น จักรยาน เสื้อผ้า ประตูน้ำ สื่อ การ สอน พันธุกรรม รองเท้า มือ สอง ของ แท้ เสื้อ เพลย์บอย เสื้อผ้า ผู้ชาย อ้วน ครีม โค เน่ สื่อ ติด บอร์ด รองเท้า ผ้าใบ อดิ ดา ส สื่อ นิทาน ปฐมวัย พล มวย สื่อ มอน เต ส ซอ รี่ หมวด ชีวิต ประ จํา วัน มวย true4u สื่อ การ สอน ดิจิตอล กันแดด mizumi ไซส์ รองเท้า adidas ผู้หญิง รองเท้า แวน สี ดํา รองเท้า บา โอ จิ รองเท้า skechers ผู้หญิง 2019 ครีม เน ส กาแฟ รองเท้า puma ครีม ทา ก้น เว็บ มวย ออนไลน์ รองเท้า ผ้าใบ สี ขาว นักเรียน สื่อ unplugged ครีม ทา ผิว หน้า หนาว รองเท้า บา เลน เซี ย ก้า โลชั่น กางเกง ขา สั้น ชาย ครีม บํา รุ ง หน้า สื่อ ตกแต่ง ห้องเรียน กลุ่ม สาระ ต่างๆ รองเท้า ขาว กางเกง ยีน ส์ เด็ก รองเท้า วิ่ง 2019 ครีม เซ เว่ น ลด รอย สิว รองเท้า van ร้าน เสื้อผ้า คน อ้วน รองเท้า แตะ กุ ช ชี่ คั ช ชู ผู้ชาย สื่อ ดิจิทัล pdf keds รองเท้า รองเท้า กอล์ฟ วิตามิน บำรุง ผิว คาเฟ่ ดอกไม้ ครีม ไวท์ ไวท์ ครีม trylagina adidas สี ขาว ครีม รี เทิ ร์ น สีชมพู รองเท้า ผ้าใบ แฟชั่น สื่อ กระดาษ bbl ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า ผู้ชาย ครีม ทา มือ ชุด ทํา งาน คน อ้วน รองเท้า ผ้าใบ อา ดิ ดา ส กางเกง ขา สั้น เด็ก มวย ต่าง ประเทศ balenciaga รองเท้า โฟม ล้าง หน้า ลด สิว เซ เว่ น converse jack purcell ราคา รองเท้า ผ้าใบ สี ขาว ผู้หญิง แค ป ชั่ น คาเฟ่ รองเท้า nike ผู้หญิง ของ แท้ รองเท้า red wing ครีม วุ้นเส้น วิตามิน เซ เว่ น สื่อ ตัด กระดาษ แตะ ไน กี้ สื่อ วิชา สุขศึกษา แด ซอง ครีม teva รองเท้า การ วัด หัวใจ หัวใจ เต้น 65 ครั้ง ต่อ นาที รองเท้า safety ทรง สปอร์ต มวยไทย พม่า ครีม ขมิ้น หอม รองเท้า เดิน ใน บ้าน มวย เวที ราช ดํา เนิน วิตามิน ผิว ขายส่ง เสื้อผ้า มือ สอง เกรด aaa สื่อ การ สอน ชีวะ หนังสือ สื่อ การ สอน รองเท้า bata กางเกง วอร์ม ชาย สื่อ การ สอน ประชาธิปไตย สื่อ การ สอน วัฏจักร น้ํา กันแดด ใน เซ เว่ น มวย pantip กางเกง ช้าง วิตามิน b1 บัวขาว มวยไทย รองเท้า ไน กี้ air max nike air max 97 ราคา เสื้อ นีออน หัวใจ เต้น 65 ครั้ง ต่อ นาที มวยไทย 4 ภาค มวยไทย 7 สี ไทยรัฐ การ แต่งตัว คน อ้วน สื่อ ทำ มือ นาฏศิลป์ สื่อ การ เรียน การ สอน pdf การ วัด หัวใจ ครีม kt รองเท้า converse แท้ รองเท้า mizuno รองเท้า เสริม ส้น ครีม ลด รอย ดํา จาก สิว ร้าน คาเฟ่ รองเท้า keen ผู้หญิง เสื้อ allz ครีม ทา หน้า ใน เซ เว่ น วิตามิน ซี กิ ฟ ฟา รี น ครีม รี เทิ ร์ น หลอด ชมพู รองเท้า วิน เท จ ชาย รองเท้า holster รองเท้า off white สื่อ วัน ครู ครีม ทา แผลเป็น บา ลอง เซี ย ก้า รองเท้า ครีม บี แอ ล ครีม ขมิ้น รองเท้า fila ราคา สื่อ การ เขียน รองเท้า รัด ส้น หญิง สื่อ ออนไลน์ อนุบาล ครีม ฟักข้าว เสื้อ ยืด กางเกง ยีน คาเฟ่ 24 ชม เครื่อง สํา อา ง เกาหลี กระโปรง ยีน ส์ ยาว การ ออกแบบ สื่อ การ เรียน รู้ สื่อ การ เรียน การ สอน เตรียม อนุบาล รองเท้า keen uneek ครีม ออ แก นิ ค bootchy เสื้อ ฮิ ป ฮ อป ครีม กันแดด หน้า เซ เว่ น กระเป๋า ใส่ รองเท้า เสื้อ off white สื่อ การ สอน ร่างกาย คาเฟ่ บางแค รองเท้า nike ผู้หญิง 2019 สื่อ การ สอน วรรณคดี ชุด กางเกง ขา ยาว สื่อ การ สอน ศีล 5 สื่อ การ สอน พละ รองเท้า skechers ผู้หญิง 2019 มวย wbc เสื้อ เจน นี่ กางเกง ลี วาย สื่อ เกี่ยว กับ คณิตศาสตร์ รองเท้า วิ่ง ชาย ชุด เด็ก ผู้หญิง รองเท้า ส เก็ ต เชอ ร์ มวย เด็ด เซียน โจ สื่อ การ สอน coding รองเท้า fitflop ชาย vans slip on ราคา รองเท้า วิ่ง ที่ ดี ที่สุด ดู มวยไทย มัน ๆ มวย หญิง ชิง แชมป์ โลก 2019 วิตามิน ซี แบ ล็ คม อ ร์ รองเท้า ผ้าใบ puma เสื้อผ้า คน อวบ สื่อ การ สอน bbl ปฐมวัย fred perry รองเท้า รองเท้า ส ตั๊ ด ราคา ไม่ เกิน 500 สื่อ คอมพิวเตอร์ เพื่อ การ ศึกษา ครีม นวด หน้า ครีม ลด รอย สิว pantip ครีม ลด ฝ้า กระ กางเกง ขา สั้น สี ขาว รองเท้า ส ตั๊ ด adidas predator เด็ก น้อย เต้น ดู มวย หญิง สื่อ การ สอน ต้นไม้ สื่อ เพื่อ การ ศึกษา อาเซียน ครีม ลด รอย ดํา จาก สิว สื่อ การ สอน ระบายสี มวยไทย ใน อดีต สามารถ สื่อ แหล่ง เรียน รู้ ครีม ลด รอย แผลเป็น รองเท้า ผ้าใบ สี ขาว ผู้หญิง ไซส์ กางเกง ผู้ชาย มวย เด็ด ช่อง 7 สี สื่อ การ สอน ปฐมวัย 4 ขวบ กางเกง ยีน ส์ เกาหลี มวยไทย 2020 สื่อ การ สอน ทาง ไกล คาเฟ่ คลอง 15 มวยไทย 7 สื สื่อ การ สอน infographic ppt รองเท้า บา จา ผู้ชาย กระโปรง จีบ ทวิ ส แทง มวย สด สื่อ กระทรวง ศึกษาธิการ ครีม ezerra มวย วัน อังคาร วิตามิน บี 12 รองเท้า พารา เดีย ม รองเท้า เอ ล ซ่า สื่อ การ สอน ตรรกศาสตร์ คอน เวิ ส แจ็ ค สื่อ ปฐมวัย จาก วัสดุ เหลือใช้ สื่อ cai คณิตศาสตร์ nat c ราคา ครีม คอ ล ลา เจน พลัส ครีม ลด ริ้ว รอย รอบ ดวงตา ขั้น เทพ เสื้อ สวย ๆ รองเท้า dior รองเท้า ลุย น้ำ กระเป๋า คอนเวิร์ส ขายส่ง กางเกง ยีน ส์ วิตามิน บี รวม กิน ก่อน นอน รองเท้า jelly bunny เสื้อ แฟชั่น ชาย สยาม สปอร์ต มวย ครีม วา ส ลี น ครีม บํา รุ ง ผิว หน้าที่ ดี ที่สุด ใน โลก อาหาร วิตามิน บี ทำ สื่อ อนุบาล เสื้อ ทำงาน fila รองเท้า แตะ สื่อ การ สอน infographic ppt มวย หญิง น็อค รองเท้า นักศึกษา มวย true4u เล เกลือ คาเฟ่ มวยไทย สามารถ พยัคฆ์ อรุณ ช้ อป ปิ้ง ช็อป ปิ้ง แฟ รน ไช ส์ อ เม ซอน เสื้อ ลาย ลูกไม้ สื่อ วัน เด็ก ชุด คาวบอย หญิง กางเกง รองเท้า nike air max 97 บริษัท สื่อ การ สอน รองเท้า ecco ครีม เซ เว่ น ลด รอย สิว สื่อ การ สอน ปฐมวัย 5 ขวบ สื่อ มอน เต ส ซอ รี่ หมวด ชีวิต ประ จํา วัน สื่อ การ สอน เกษตร โสม ควีน defry 01 ครีม นางฟ้า คั ช ชู ผู้ชาย โลชั่น ผิว ขาว เห็น ผล จริง มวย pantip ครีม ลด กระ ครีม รก แกะ เสื้อ โปโล uniqlo ดู มวย ไท ไฟ ล่าสุด คาเฟ่ งามวงศ์วาน รองเท้า ลด ราคา ปลาย ประสาท อักเสบ วิตามิน สื่อ ef คาเฟ่ สุรา ษ มวยไทย ยุค เก่า วิตามิน ซี 500 mg เสื้อผ้า ขายส่ง มวย 8 lacoste รองเท้า แพทเทิร์น กางเกง ขา สั้น รองเท้า แตะ nike รองเท้า ส้น สูง สวย ๆ คน อ้วน ใส่ กางเกง แบบ ไหน ดี ครีม โอ เล ย์ แบบ ซอง cps รองเท้า แตะ กางเกง ขา เด ฟ รองเท้า วิ่ง nike zoom fly true ช็อป ปิ้ง เสื้อ ชาว เขา ส้น สูง สื่อ ไกล กังวล ส กิน แคร์ เซ เว่ น สื่อ การ สอน วิทยาศาสตร์ ปฐมวัย มวยไทย 4 ภาค รองเท้า เท วิน แท้ รองเท้า ccoo สื่อ การ สอน สุขศึกษา ม 2 รองเท้า ส เก็ ต เชอ ร์ ผู้หญิง รองเท้า mizuno กางเกง ยีน ส์ ขา บาน ทำ สื่อ ปฐมวัย ครีม คน ท้อง balenciaga รองเท้า รองเท้า แตะ นั น ยาง คอนเวิร์ส แท้ ครีม ลด ริ้ว รอย อายุ 40 สื่อ การ สอน เกษตร กางเกง ส แล็ ค ผู้หญิง รองเท้า อา ดิ ดา ส รองเท้า บูท เด็ก รองเท้า ลํา ลอง ชาย ร้าน เสื้อผ้า คน อ้วน ใกล้ ฉัน สื่อ บันได งู มวย เด็ด ช่อง 7 สี สื่อ สอน ออนไลน์ คาเฟ่ ดอนเมือง ไซส์ เสื้อผ้า สื่อ ร่างกาย สื่อ การ สอน อนุบาล ปฐมวัย เสื้อผ้า ลินิน จตุจักร ครีม ลด สิว ผด หัวใจ เต้น ผิด จังหวะ รักษา ครีม วุฒิ ศักดิ์ คาเฟ่ วังหลัง รองเท้า ยาง หุ้ม ส้น ครีม ทา ผิว วา ส ลี น คาเฟ่ ตลิ่งชัน joliena plus ครีม แมงกะพรุน รองเท้า แตะ adidas converse สี ขาว มวยไทย มวยสากล นอน นา คาเฟ่ ครีม อี ฟ สื่อ การ สอน ทำ เอง มวยไทย 7 สี ดุเดือด ไน กี้ จอ แดน ครีม ทา ส้น เท้า แตก มวยไทย ไฟ ล่าสุด ยัน ฮี วิตามิน วอ เตอร์ ราคา มวย ไชยา pantip กางเกง ขา สั้น คน อ้วน คอนเวิร์ส แจ็ ค สื่อ น่า สนใจ mizumi กันแดด รองเท้า ลา คอส ครีม ทา ผิว ขาว เห็น ผล จริง 2019 แฟชั่น คน อ้วน สื่อ การ สอน วิทยาศาสตร์ ปฐมวัย มวย อังกฤษ ครีม รักษา รอย ดํา จาก สิว เร่ง ด่วน ครีม นี เวี ย สี ส้ม รองเท้า กัน หิมะ วิตามิน ผิว สื่อ การ สอน ระบบ นิเวศ ตัวแทน จํา หน่าย เสื้อผ้า ครีม return pantip max มวยไทย ล่าสุด อารีย์ คาเฟ่ ครีม ทา ผิว ขาว ยี่ห้อ ไหน ดี pantip 2019 ครีม clinique ครีม จุฬา เครื่องสำอาง ค์ รองเท้า ส้น สูง เด็ก รองเท้า nike ผู้หญิง กางเกง ยีน ส์ ขาด สื่อ พอ เพียง รองเท้า แตะ adidas ผู้หญิง รองเท้า ฟุต ซอ ล pan รองเท้า pony ครีม ทา ผิว ขาว เห็น ผล จริง pantip คาเฟ่ จตุจักร คอนเวิร์ส ผู้หญิง สื่อ การ สอน ประถม วัย กางเกง รองเท้า ลุย หิมะ รองเท้า ส้น ตึก รองเท้า วิ่ง อา ดิ ดา ส สื่อ การ สอน เด็ก อนุบาล 1 สื่อ สังคม ออนไลน์ ภาษา อังกฤษ โลชั่น jergens สื่อ การ สอน ตาราง ธาตุ กางเกง ใน เด็กชาย รองเท้า วิ่ง adidas สื่อ การ สอน ประถม วัย กางเกง ยีน ส์ สี ขาว ครีม za สื่อ การ สอน พันธะ เคมี ไน กี้ คอ เต ส รองเท้า on มวย โลก 2018 ล่าสุด สื่อ ป๊ อบ อั พ สไลด์ เสื้อ แฟชั่น เกาหลี มวย ช่อง 28 สื่อ การ เรียน การ สอน เตรียม อนุบาล ครีม jergens สื่อ มอน เต ส ซอ รี่ หมวด ชีวิต ประ จํา วัน สื่อ การ สอน กระทรวง ศึกษาธิการ มวย ไฮไฟ ล่าสุด กางเกง 5 ส่วน ชาย ครีม เภสัช ทา หน้า กางเกง ยีน ส์ แรง เลอ ร์ รองเท้า ชู เบ อ รี่ กางเกง ยีน ส์ ทรง บ อย กางเกง ยีน ส์ เด็ก รองเท้า ส ตั๊ ด puma ปลาร้า คาเฟ่ ชุด เด็ก โต มวยไทย โอลิมปิก รองเท้า โอ นิ ซึ กะ ผู้หญิง 2019 โมเดล สื่อ การ สอน กางเกง ลูกฟูก แบบ เสื้อผ้า ประตูน้ำ ราคา ส่ง คาเฟ่ สัตว์ ครีม cute press เสื้อ guess เซ รั่ ม หน้า ใส ใน เซ เว่ น รองเท้า ฟุตบอล nike เวที มวย ช่อง 7 birkenstock อ่าน ว่า กางเกง ขา สั้น เอว สูง รองเท้า ฟุต ซอ ล breaker ครีม แจ ฮ ยอน แบบ ชุด ผ้า ไหม สุภาพสตรี คาเฟ่ สาม ย่าน รองเท้า แตะ กุ ช ชี่ กระโปรง พลีท สื่อ วิทยาศาสตร์ อนุบาล เสื้อ nike กิน วิตามิน ซี ก่อน นอน กางเกง ลินิน กันแดด คน เป็น สิว คาเฟ่ บางนา mega we care nat c สาว ใหญ่ ทา ครีม รองเท้า ผ้าใบ อา ดิ ดา ส รองเท้า sneaker เสื้อ ทำงาน รองเท้า กีฬา เสื้อ สวย ๆ มวยไทย โอลิมปิก มวย จีน ปะทะ มวยไทย youtube มวยไทย 7 สี เว็บ มวย ออนไลน์ สื่อ การ สอน ศีล 5 ครีม กันแดด mizumi มวย แสง มณี กับ ตะวัน ฉาย สื่อ พีระมิด ครีม บู เต้ ไวท์ อึน ดัน ครีม ทา ผิว ขาว ถาวร pantip แพทเทิร์น กางเกง ขา สั้น คาเฟ่ มิ นิ มอ ล อาหาร ที่ มี วิตามิน บี เซ รั่ ม บํา รุ ง ผิว หน้า กระโปรง ลาย ส ก็ อ ต มวย หญิง น็อค ครีม ทา หน้า ใน เซ เว่ น ครีม รักษา สิว ใน เซ เว่ น แพทเทิร์น กางเกง ขา สั้น ครีม หลอด ชมพู รองเท้า baoji แบบ เสื้อ สวย ๆ เก๋ ๆ รองเท้า ส ตั๊ ด adidas predator น้ํา ดื่ม ยัน ฮี สื่อ ปฐมวัย สื่อ 60 พรรษา มวย น็อค ช่อง 7 สื่อ การ สอน คณิตศาสตร์ มัธยม รองเท้า หลวม ครีม ซอง เซ เว่ น หน้า ขาว ใส pantip คาเฟ่ อ เม ซอน เสื้อ สี ฟ้า สื่อ แต่ง ห้องเรียน อนุบาล สื่อ การ สอน ai แพทเทิร์น กางเกง ขา สั้น ระบบ การ เรียน การ สอน สื่อ ออนไลน์ คาเฟ่ ถ่ายรูป กางเกง ยีน ส์ ขา สั้น ผู้หญิง ไซส์ รองเท้า อดิ ดา ส มวยไทย แชมป์ สื่อ ดิจิทัล กับ การ ดำเนิน ชีวิต คาเฟ่ 24 ชม รองเท้า มือ สอง แบรนด์ แท้ มวย ออนไลน์ ufa345 ออก กํา ลังกา ย ชกมวย กระโปรง ยีน ส์ ยาว มวย วัน พฤหัส รองเท้า ฟุต ซอ ล adidas ครีม ลด รอย สิว pantip รองเท้า ห ลุย ส์ มวย มันส์ พันธุ์ ดุ ครีม รักษา สิว อุด ตัน ครีม หน้า เด้ง กางเกง ยีน ส์ แบรนด์ คาเฟ่ มหาชัย รองเท้า ส ตั๊ ด ไน กี้ vans สี ขาว บริษัท สื่อ การ สอน จํา กัด ครีม ว่า น หางจระเข้ เซ เว่ น ravi riva cafe ครีม หน้า เด็ก ไซส์ รองเท้า อดิ ดา ส รองเท้า ผ้าใบ ชาย เสื้อ gap มวย โ รองเท้า ผ้าใบ 2019 สื่อ การ เรียน การ สอน อิสลาม ศึกษา ครีม กันแดด โจ ลี น่า พลัส รองเท้า ฟุต ซอ ล pan max มวยไทย ล่าสุด สื่อ ทำ มือ นาฏศิลป์ ครีม ลด รอย ดํา จาก สิว pantip รองเท้า แตะ cc oo รองเท้า ฟุต ซอ ล pan รองเท้า บา ส adidas รองเท้า เพื่อ สุขภาพ ผู้หญิง 2019 otpchelp สื่อ การ สอน ตาราง ธาตุ nike รองเท้า แตะ รองเท้า ส้น สูง แบรนด์ ส มู ท อี ครีม รองเท้า นักเรียน ชาย บิวตี้ ท รี ครีม return เกาหลี pantip รองเท้า บา ส adidas กางเกง โฮ เด ม เอเชีย บุ ฟ เฟ่ เสื้อ เอ เลี่ยน สื่อ การ สอน เด็ก เตรียม อนุบาล ครีม ทา ฝ้า สื่อ ของเล่น สื่อ โทรทัศน์ รายการ รองเท้า วิน เท จ ชาย ไซส์ รองเท้า อดิ ดา ส ครีม คุณ จันทร์ รองเท้า เด็ก หัด เดิน กางเกง ยีน ส์ ขา สั้น เอว สูง vans สี ขาว รองเท้า ปี น เขา ครีม ทา ฝ้า ใน เซ เว่ น รองเท้า mc ขายส่ง เสื้อผ้า มือ สอง เกรด aaa วิตามิน บำรุง ผม มา นา คาเฟ่ วิตามิน บี รวม ราคา รองเท้า ไน กี้ วิ่ง สื่อ การ สอน ต้าน ทุจริต มวยไทย 7 สื สื่อ ทาง คณิตศาสตร์ gucci รองเท้า วิธี กิน วิตามิน dhc pantip ร้าน คาเฟ่ สวย ๆ เสื้อผ้า คน อวบ ครีม ลํา ไย ยัน ฮี วิตามิน วอ เตอร์ ราคา เสื้อผ้า ผู้ชาย อ้วน siamsport มวย รองเท้า แบดมินตัน สื่อ ดิจิทัล pdf รองเท้า แตะ คีบ กล่อง รองเท้า มวยไทย ปะทะ มวย จีน 2019 แอ น นา คาเฟ่ มวย ช่อง สาม รูป เสื้อ มวยไทย 7 สี ไทยรัฐ เสื้อผ้า ลินิน รองเท้า วิน เท จ รองเท้า on เสื้อ เรือง แสง ผู้หญิง เสื้อ ลาย ลูกไม้ ชุด เด็ก คาเฟ่ เสา ชิงช้า คาเฟ่ วังหลัง สื่อ วง ล้อ สี สื่อ การ สอน วิชา นาฏศิลป์ มวยไทย สมัย ก่อน สาเหตุ หัวใจ เต้น ช้า รองเท้า nike ลด ราคา สื่อ การ สอน ดิจิทัล มวย หมาย ถึง รองเท้า นั น ยาง ราคา วิตามิน ใน เซ เว่ น nike air force 1 ราคา สื่อ ตัด กระดาษ หัวใจ เต้น 65 ครั้ง ต่อ นาที ครีม ยัน ฮี คาเฟ่ ถ่ายรูป ครีม ลด ริ้ว รอย อายุ 40 ไท เกอร์ ช็อป ปิ้ง มือ ถือ แฟชั่น เสื้อผ้า รองเท้า หุ้ม ส้น ผู้หญิง มวย 3 สื่อ พอ เพียง มวย แสง มณี กับ ตะวัน ฉาย รองเท้า กัน น้ำ การ แต่งตัว ผู้หญิง วิตามิน ซี vistra ส ตั๊ ด pan สื่อ อาเซียน ปฐมวัย สื่อ อิสลาม รองเท้า วิ่ง nike zoom fly เสื้อ สี ฟ้า รองเท้า วิ่ง ราคา ถูก กันแดด ยู เซอ ริน ไน กี้ แอร์ คาเฟ่ ปทุม มวย ช่อง one ล่าสุด รองเท้า เซฟตี้ แฟชั่น รองเท้า หิมะ รองเท้า skechers nike ผู้หญิง siamsport มวย รองเท้า วิ่ง skechers สื่อ ลูกเสือ ครีม หน้า ใส ใน เซ เว่ น บัว หิมะ ราคา สื่อ ระบบสุริยะ จักรวาล มวย glory ล่าสุด birkenstock อ่าน ว่า อย เครื่องสำอาง สื่อ การ สอน สังคม มัธยม หนึ่ง ล้าน เล็ก แสง มณี คาเฟ่ เขา สาม มุข สื่อ แนะแนว สื่อ การ เรียน การ สอน ออนไลน์ อนุบาล ห้างหุ้นส่วนจำกัด สื่อ สอน สร้างสรรค์ สื่อ การ สอน ปฐมวัย 4 ขวบ ส กิน แคร์ 2020 ช่อง 8 มวย birkenstock ราคา บัวขาว มวยไทย ครีม เอ มิส ร้าน เสื้อผ้า สยาม สื่อ การ เรียน การ สอน ออนไลน์ อนุบาล รองเท้า มิ ซู โน่ สื่อ ดับเบิ้ล สไลด์ รองเท้า ใส่ ไป ทะเล skechers รองเท้า คาเฟ่ สาทร สื่อ การ สอน biology สื่อ ตกแต่ง ห้องเรียน ประถม ครีม หมี วิตามิน a one มวยไทย เครื่อง สํา อา ง เซ เว่ น ชุด นอน เด็ก สื่อ ประถม ศึกษา รองเท้า แตะ อา ดิ ดา ส รองเท้า รัด ส้น ชาย สื่อ คอม เสื้อ ยืด มัด ย้อม vans สี ขาว เสื้อผ้า แฟชั่น ผู้ชาย คอนเวิร์ส หุ้ม ข้อ สื่อ การ เรียน การ สอน ชีววิทยา สื่อ วิทยาศาสตร์ สำหรับ ปฐมวัย รองเท้า ส กอ ล ล์ ผู้ชาย สื่อ พอ เพียง โสม ส ปี ด ไวท์ นาฬิกา สื่อ นี เวี ย ครีม ครีม บัว หิมะ สวน กู เดอะ คาเฟ่ เสื้อ สี ม่วง พาส เท ล กางเกง เสริม สะโพก วู ดู คาเฟ่ ดู แบบ เสื้อผ้า ไหม สื่อ การ เขียน สื่อ การ สอน ดิจิตอล สื่อ อาหาร สื่อ ดิจิทัล กับ การ ดำเนิน ชีวิต max มวยไทย ช่อง รองเท้า จักรยาน คาเฟ่ นิมมาน ครีม โสม ส ปี ด ไวท์ ไซส์ เสื้อ เด็ก คาเฟ่ วังหลัง ครีม รองพื้น เซ เว่ น วิตามิน บี รวม blackmore ครีม ทา ผิว ครีม ใบ บัวบก รองเท้า หลวม วิตามิน ซี 500 mg ครีม หน้า ขาว เซ เว่ น ไบ โอ ซี พลัส keds รองเท้า เสื้อผ้า แฟชั่น ประตูน้ำ พร้อม ส่ง หัวใจ เต้น ผิด จังหวะ รักษา สื่อ การ เรียน การ สอน วิทยาศาสตร์ ม 2 ครีม kt สื่อ การ เรียน การ สอน ชีววิทยา อึน ดัน ครีม ฟักข้าว ร้าน กาแฟ นั่ง ทํา งาน มวยไทย 2000 site สื่อ การ สอน คณิตศาสตร์ ประถม ศึกษา สื่อ การ เรียน การ สอน เด็ก ปฐมวัย มวย วัน เสาร์ ช่อง ไหน บ้าง เสื้อ วิน เท จ ชุด เด็ก ผู้หญิง รองเท้า ผ้าใบ นักเรียน หญิง คาเฟ่ อ เม ซอน ใกล้ ฉัน ชม ปลา คาเฟ่ วิตามิน ซี กิน ตอน ไหน รองเท้า ตรา ไก่ วิตามิน b1 เสื้อ ใส่ กับ ผ้าถุง ไหม แตะ adidas ครีม องุ่น รองเท้า บา ส adidas รองเท้า หุ้ม ข้อ ชาย สื่อ การ สอน หน่วย คมนาคม กางเกง ยีน ส์ เด็ก สื่อ ทศนิยม สื่อ ติด บอร์ด เสื้อ adidas มวยไทย มรดก โลก รองเท้า แม็ ก cafe ใกล้ ฉัน ครีม ทา ผิว หน้า หนาว รองเท้า หุ้ม ข้อ ไน กี้ แอร์ แม็ ก ซ์ 270 เสื้อ แขน ยาว เด็ก คาเฟ่ แม่ กลอง สื่อ เด็ก ld สื่อ การ สอน วัน พ่อ เสื้อ ยืด ชาย ครีม หมอ เจี๊ยบ รองเท้า นักเรียน ชาย รองเท้า nike สี ขาว ครีม หน้า ขาว ใน เซ เว่ น มา นา คาเฟ่ สื่อ สูตร คูณ bbl ครีม กลางคืน ครีม ฮา ดะ ลา โบะ สื่อ ตกแต่ง ห้องเรียน กลุ่ม สาระ ต่างๆ เสื้อผ้า ฝ้าย ผู้หญิง แฟชั่น ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า ชุด เด็ก น่า รัก เสื้อ วิน เท จ รองเท้า ตะปู ไบ โอ ติ น กระโปรง ผ้า ไทย รองเท้า หัว โต ครีม kiehl's มวยไทย 7 สี 15 มี ค 63 คาเฟ่ เมืองทอง ครีม ซอง เซ เว่ น 2020 กระโปรง วิตามิน a ชุด เด รส ผ้า ไทย รองเท้า skechers ของ ประเทศ อะไร วิตามิน ซี สำหรับ เด็ก โรงงาน ขายส่ง เสื้อผ้า แฟชั่น ราคา ถูก ครีม ทา ก่อน นอน รองเท้า บอล สื่อ แต่ง ห้องเรียน ปฐมวัย รองเท้า บูท ผู้ชาย รองเท้า แตะ ผู้หญิง มวยไทย คาราเต้ วิธี กิน วิตามิน dhc pantip รองเท้า ผ้าใบ สี ขาว นักเรียน ครีม มาดาม ออ แก นิ ค ครีม rcc ครีม ใน เซ เว่ น มวยไทย หมาย ถึง แฟชั่น 2020 หญิง เสื้อผ้า ความ บันเทิง ใจ หมาย ถึง สื่อ การ เรียน การ สอน ทำ มือ คาเฟ่ สวย ๆ
     converse jack ราคา| วิตามิน ดี 3 ยี่ห้อ ไหน ดี| กางเกง ขา จั๊ ม ผู้ชาย| flip flop ชาย| ยา รอย แผลเป็น| กางเกง ขา ตัด| คาเฟ่ ใน บาง แสน| เซ รั่ ม ตัว ไหน ใช้ ดี| ครีม แต้ม สิว ดาวเรือง| ท่าน้ำ คาเฟ่ ลาดกระบัง| รองเท้า ตี กอล์ฟ| ครีม ทา รอบ ดวงตา ใน เซ เว่ น| คาเฟ่ สวน ผัก| ผูก เชือก รองเท้า yeezy| ครีม ทา ส้น เท้า แตก กิ ฟ ฟา รี น| คาเฟ่ แถว ห้วยขวาง| ครีม ตู่ นันทิ ดา| oofos pantip| adidas รองเท้า ฟุตบอล| รองเท้า ไน กี้ แตะ| ครีม กันแดด จุฬา เฮิ ร์ บ| เสื้อ กางเกง เป็น ชุด หญิง| รองเท้า แตะ แอร์ เม ส ราคา| ครีม ซอง ว่า น หางจระเข้| กระโปรง ทรง เอ ยาว 24| โลชั่น โซล ชู ขาว จริง มั้ ย| ครีม alese ราคา| เสื้อ ผู้หญิง อวบ| งาน ป้าย nannapat| รองเท้า แตะ ผู้หญิง adidas| คาเฟ่ อิน เดอะ ดอย| ร้าน กาแฟ อารีย์ 2020| คาเฟ่ ริม แม่น้ำ เจ้าพระยา| วิตามิน บี 5 ยี่ห้อ ไหน ดี| เสื้อ เชิ้ต g2000| รองเท้า ผ้าใบ สี ดำ ทำงาน| ขายส่ง เสื้อผ้า ประตูน้ำ| คาเฟ่ นวลจันทร์| วิตามิน บี 12 ราคา| ครีม ทา ฝ้า concept วัต สัน| รองเท้า ปลาย แหลม| คาเฟ่ คลอง หก| ครีม skinsista| คาเฟ่ อ เม ซอน เปิด กี่ โมง| ครีม บำรุง หน้า ผู้ชาย| ครีม นา เดีย| คาเฟ่ ปลายนา| เสื้อ แฟชั่น ราคา ถูก| nivea โลชั่น| รองเท้า แตะ นิ่ม ๆ| รองเท้า ส ตั๊ ด asics| รองเท้า เกาหลี ชาย| ครีม กันแดด หน้า ไม่ มัน| ครีม ทา ตูด ดำ| เสื้อผ้า สี ม่วง| คาเฟ่ นก| รองเท้า แตะ ลา คอส แท้| เสื้อ สาย เดี่ยว แฟชั่น เกาหลี| รองเท้า ค รอ ส ของ แท้| ครีม คี ล| ส ตั๊ ด ปุ่ม ag| flip flop ลด ราคา| pan รองเท้า| ครีม ทา ผิว ออ เร น ทอ ล ตัว ไหน ใช้ ดี|